Pressmeddelanden från Dala Energi
Hoppa till innehåll

Håll dig uppdaterad på våra nyheter

Här hittar du senaste nytt från oss. Du kan också välja att prenumerera på våra nyheter för att få våra pressmeddelanden direkt i din inkorg.

Ny ordförande för Dala Energi AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Vid sitt konstituerande sammanträde den 31 maj 2024, har styrelsen för Dala Energi AB (publ) i enlighet med aktiebolagslagen valt Tomas Wall till ordförande och Jonny Jones till vice ordförande.

Läs mer

Kommuniké från årsstämman 2024

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämman i Dala Energi AB (publ) för verksamhetsåret 2023 hölls den 24 maj 2024 i Rättvik.

Läs mer

Nu inför Dala Energi effekttaxa som elnätsavgift

Augusti 2024 inför Dala Energi effekttaxa som prismodell för elnätsavgiften. Effekttaxan tar större hänsyn till den belastning som elanvändningen orsakar på elnätet och är ett viktigt steg för ett mer hållbart energisystem.

Läs mer

Information årsstämma 2024

Årsstämman i Dala Energi AB (publ) för verksamhetsåret 2023 hålls den 24 maj 2024 i Rättvik. Totalt är 871 aktieägare, ombud, biträden och gäster anmälda till årsstämman.

Läs mer

Delårsrapport Q1-2024 Dala Energi AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Koncernen redovisar ett rörelseresultat på 32,2 miljoner kronor för perioden januari till mars 2024. Sammantaget ökade nettoomsättningen med 13 %, medan rörelseresultatet försämrades med 15 % för perioden. 

Läs mer

Uttalande från den oberoende budkommittén i Dala Energi AB (publ) med anledning av offentligt uppköpserbjudande från Ellevio

Regulatoriskt pressmeddelande

Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén (”Budkommittén”) i Dala Energi AB (publ) (”Dala Energi”) i enlighet med punkt II.19 Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar som utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté den 1 januari 2024 (”Takeover-reglerna”). Budkommittén rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera Ellevios Erbjudande (som definierat nedan).

Läs mer

Dala Energi AB (publ) offentliggör Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen och verkställande direktören i Dala Energi AB (publ) får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning finns tillgänglig på vår hemsida.

Läs mer

Välkommen till Dala Energi AB (publ) årsstämma

Regulatoriskt pressmeddelande

Fredagen den 24 maj 2024 kl. 16.00 i Rättvik Arena, Rättvik. Samling och registrering sker mellan klockan 15.00 – 15.45. Efter årsstämman serveras middag med underhållning av Lucianoz.

Läs mer

Information från budkommittén i Dala Energi AB (publ) avseende det offentliga uppköpserbjudandet från Elleviokoncernen

Den oberoende budkommittén planerar att offentliggöra sitt uttalande den 6 maj 2024. 

Läs mer

Program ägarmöte, 5 april 2024

Fredagen den 5 april, klockan 13:00, välkomnar vi de 25 röstmässigt största ägarna till ett ägarmöte som även kommer att livesändas. Syftet med mötet är att diskutera Dala Energis utveckling och ägarnas förväntningar tillsammans med en grupp av de större ägarna.

Läs mer

Information från Dala Energi avseende det offentliga uppköpserbjudandet

Regulatoriskt pressmeddelande

Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB (”Budgivare” eller ”Ellevio”), offentliggjorde idag, den 2 april 2024, genom ett pressmeddelande ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Dala Energi AB (publ) (”Dala Energi”) avseende ett uppköpserbjudande omfattande samtliga aktier i Dala Energi med 90 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

Läs mer

Dala Energi AB (publ) bjuder in till ägarmöte

Dala Energi bjuder in de 25 röstmässigt största ägarna till ett ägarmöte. Syftet med mötet är att diskutera koncernens utveckling samt ägarnas förväntningar med en krets av de större ägarna.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2023 – Dala Energi redovisar ett förbättrat rörelseresultat

Regulatoriskt pressmeddelande

Koncernen redovisar ett rörelseresultat på 107 miljoner kronor för helåret 2023. Sammantaget ökade omsättningen med 10 procent och koncernens rörelseresultat förbättrades med 7 procent. Det operativa kassaflödet sjönk från 63 miljoner kronor till 8 miljoner kronor främst orsakat av tillväxtinvesteringar i elnätet. · Nettoomsättning för helåret 2023 uppgår till 374 mkr jämfört med 341 mkr samma period föregående år. · Rörelseresultatet för helåret 2023 uppgår till 107 mkr jämfört med 100 mkr samma period föregående år. · Operativt kassaflöde för helåret 2023 uppgår till 8 mkr jämfört med 63 mkr samma period föregående år. · Styrelsen föreslår en utdelning för 2023 med 1,15 kr per aktie (1,00 kr).

Läs mer

Ny intäktsram framtidssäkrar elnätet

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fastställt intäktsramen för dotterbolaget Dala Energi Elnät AB till 1 340 634 tkr i 2022 års prisnivå avseende tillsynsperioden 2024–2027 (RP4). Beslutet säkerställer en skälig kostnadstäckning samt en rimlig avkastning på investerat kapital, vilket möjliggör för Dala Energi att fortsätta leverera högkvalitativa och hållbara elnätstjänster till sina kunder.

Läs mer

Dala Energi presenterar reviderade mål för 2024 – med ett förstärkt fokus på engagemang för en hållbar framtid.

Dala Energi meddelar idag reviderade mål för koncernen, avseende strategisk långsiktiga mål och prioriterade mål för 2024 som speglar bolagets fortsatta engagemang för hållbarhet och ambitionen att vara en ledande aktör i att erbjuda lösningar inom energi och digital kommunikation.  Målen är en del av strategin för att fortsätta skapa ett ökat värde för ägare, kunder och medarbetare.

Läs mer

Dala Energi bygger ut fibernätet med 11 miljoner i stöd från PTS

Dala Energi har nyligen beviljats ett stöd på 11 miljoner kronor från Post- och telestyrelsen (PTS) för att utöka sitt fibernät. Detta steg kommer att öka möjligheterna för 340 hushåll i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter att ansluta sig till ett snabbt och pålitligt fibernät.

Läs mer

Dala Energi medverkar till Dalarnas utveckling av förnybar elproduktion

Regulatoriskt pressmeddelande

Dala Energi har för avsikt att teckna optionsavtal avseende förvärv av vindkraftverk i Vindpark Fageråsen.

Läs mer

Delårsrapport Q3-2023 Dala Energi AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Koncernen redovisar ett rörelseresultat på 76,6 miljoner kronor för perioden januari till september 2023. Sammantaget ökade nettoomsättningen med 11 % och koncernens rörelseresultat förbättras med 19 % för perioden. 

Läs mer

Dala Energi stärker positionen inom förnybar energi med solcellsparksinvestering

Regulatoriskt pressmeddelande

Dala Energi fortsätter satsningen att bidra till klimatomställningen genom utveckling av förnybar elproduktion.    

Läs mer

Delårsrapport Q2-2023 Dala Energi AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Koncerenen redovisar ett rörelseresultat på 53,2 miljoner kronor för de första två kvartalen 2023. Samataget ökade nettoomsättningen med 11 % och koncerens rörelseresultat förbättras med 14 % 

Läs mer

Kommuniké från årsstämman 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämman i Dala Energi AB (publ) för verksamhetsåret 2022 hölls den 26 maj 2023 i Rättvik.

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet-2023 Dala Energi AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Koncernens rörelseresultat har förbättrats med 17% medan det positiva operativa kassaflödet minskade med -41% för första kvartalet 2023. Minskningen beror till största delen på högre investeringar i elnätet som dock är i paritet med fastställd investeringsplan.

Läs mer

Dala Energi AB (publ) offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen och verkställande direktören i Dala Energi AB (publ) får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse och hållbarhetsrapport finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Läs mer

Välkommen till Dala Energi AB (publ) årsstämma

Regulatoriskt pressmeddelande

Fredagen den 26 maj 2023 kl. 16.00 i Rättvik Arena, Rättvik. Samling och registrering sker mellan klockan 15.00 – 15.45. Efter årsstämman serveras middag med underhållning.

Läs mer

Information från ägarmöte

Dala Energi har bjudit in de 25 röstmässigt största ägarna till ett ägarmöte. Syftet med mötet var att diskutera koncernens utveckling och ägarnas förväntningar med en krets av de större ägarna.

Läs mer

HR-chef Anna Jakobsson tillträder koncernledningen

Regulatoriskt pressmeddelande

Anna Jakobsson, HR-chef, ingår nu i koncernledningen.

Läs mer

Dala Energi AB (publ) bjuder in till ägarmöte

Dala Energi bjuder in de 25 röstmässigt största ägarna till ett ägarmöte. Syftet med mötet är att diskutera koncernens utveckling och ägarnas förväntningar.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2022 – Dala Energi redovisar ett rörelseresultat för helåret 2022 med 100 mkr

Regulatoriskt pressmeddelande

Koncernen redovisar ett rörelseresultat på 100 miljoner kronor för helåret 2022. Sammantaget ökade omsättningen med 11 % och koncernens rörelseresultat förbättrades med 39 %. Det operativa kassaflödet vände från negativt -26 mkr till positivt 63 mkr jämfört med föregående år.

Läs mer

Dala Energi har tecknat förvaltningsavtal för vägbelysning med Leksands och Rättviks kommuner

Dala Energi kommer under åtta år leverera tjänsten Färdigt ljus med löpande förvaltning, drift, underhåll och kontinuerlig förnyelse samt den el som används i belysningsanläggningen till Leksand kommun och Rättviks kommun.

Läs mer

Ny solcellspark kan försörja 300 villor med el

Anläggningen planeras längs med E16 mot Vansbro i Gagnefs kommun. Ytan för solcellsanläggningen motsvarar cirka 12 fotbollsplaner. Planen är att markarbetet ska inledas under hösten 2023 och invigningen förväntas äga rum i början av sommaren 2024. Fyra parter är delaktiga i byggnationen, Dala Energi, Dalavind, Dala Vindkraft Ekonomisk förening och markägare.

Läs mer

Camilla Ollas Hampus lämnar rollen som chef Medarbetare & Hållbarhet

Regulatoriskt pressmeddelande

Camilla Ollas Hampus, chef Medarbetare & Hållbarhet samt medlem av koncernledningen, har meddelat att hon önskar avsluta sin anställning på Dala Energi. 

Läs mer

Delårsrapport Q3-2022 Dala Energi AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Koncerenen redovisar ett rörelseresultat på 64 miljoner kronor för de första nio månaderna 2022. Sammantaget förbättras koncernens rörelseresultat med 36 % och det operativa kassaflödet vände från negativt (-26,9) till positivt (52 mkr) jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Ny Teknikchef

Regulatoriskt pressmeddelande

Anders Erikmats har tillträtt  som ny teknikchef och ingår därmed också i koncernledingen.

Läs mer

Dala Energi AB (publ) bjuder in till ägarråd

Regulatoriskt pressmeddelande

Dala Energi bjuder in de 25 röstmässigt största ägarna till ett ägarråd, för att ägarna ska få möjlighet att diskutera sina förväntningar på bolaget.

Läs mer

Dala Energi AB (publ) har avvisat ett icke bindande indikativt bud på dotterbolaget Dala Energi Elnät AB

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen för Dala Energi AB (publ) har erhållit ett icke bindande indikativt bud på 100 % av aktierna i dotterbolaget Dala Energi Elnät AB från Ellevio AB (publ) och har fattat beslut om att inte inleda någon process baserat på det indikativa budet. 

Läs mer

Dala Energi AB (publ) har utsett Åsa Bergqvist till vice vd

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i Dala Energi AB (publ) har idag, 2022-09-30, utsett Åsa Bergqvist (Operativ chef) till vice vd för Dala Energi.   

Läs mer

Dala Energi AB (publ) gör en ny bedömning av nyttjandeperioden av distributionsanläggningar i elnätet

Regulatoriskt pressmeddelande

En längre bedömd nyttjandeperiod och därmed en längre avskrivningstid påverkar elnätsbolagets redovisade avskrivningar varför rörelseresultat påverkas positivt med ca 1 090 tkr per månad från och med Q3 2022.                                                                                                                              

Läs mer

Dala Energi, Dalakraft och Malung-Sälens Elverk förvärvar tillsammans Prosumenten AB

Dala Energi, Dalakraft och Malung-Sälens Elverk genomför ett gemensamt förvärv av Prosumenten AB, ett bolag inom helhetslösningar för solceller, elbilsladdning och batterilagring.  

Läs mer

Delårsrapport Q2-2022 Dala Energi AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Koncerenen redovisar ett rörelseresultat på 47 miljoner kronor för de första två kvartalen 2022. Sammantaget förbättras koncernens rörelseresultat med 32 % och det operativa kassaflödet vände från negativt (-2,1 mkr) till positivt (38,9 mkr) under första halvåret 2022 jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Lars-Erik Löf lämnar rollen som utvecklingsansvarig

Regulatoriskt pressmeddelande

Lars-Erik har Löf, utvecklingsansvarige samt medlem av koncernledningen, har meddelat att han önskar avsluta sin anställning på Dala Energi.

Läs mer

Intressebolaget Dalavind fördjupar samarbetet med en av Nordens ledande vindkraftprojektörer

Inför byggstarten av Vindpark Fageråsen, utanför Malung, fördjupar intressebolaget DalaVind AB sitt samarbete med Eolus Vind AB.

Läs mer

Dala Energi anställer operativ chef

Regulatoriskt pressmeddelande

Åsa Bergkvist har anställts som operativ chef och tillträder tjänsten 1 september 2022.

Läs mer

Kommuniké från årsstämman 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämman i Dala Energi AB (publ) för verksamhetsåret 2022 hölls den 20 maj 2022 i Rättvik.

Läs mer

Delårsrapport Q1-2022 Dala Energi AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Koncernen redovisar ett rörelseresultat på 32 miljoner kronor för kvartalet. Som helhet förbättrar koncernen rörelseresultatet och det operativa kassaflöde med 14 % respektive 28 % jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Dala Energi AB (publ) offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen och verkställande direktören i Dala Energi AB (publ) får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse och hållbarhetsrapport finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Läs mer

Välkommen till Dala Energi AB (publ) årsstämma

Regulatoriskt pressmeddelande

Fredagen den 20 maj 2022 kl. 16.00 i Rättvik Arena, RÄTTVIK. Samling och registrering sker mellan klockan 15.00 – 15.45. Efter årsstämman serveras middag med underhållning.

Läs mer

Dala Energi AB (Publ) bjuder in till ägardialog

Dala Energi bjuder in bolagets största ägare till ägardialog den 7 april med syftet att förankra styrelsens arbete att utvärdera ägarnas kommunicerade förväntningar på Dala Energi.

Läs mer

Uppdaterad: Bokslutskommuniké 2021 – Dala Energi redovisar ett rörelseresultat för helåret 2021 med 72 mkr

Regulatoriskt pressmeddelande

Vd:s kommentarer till 2021 2021 blev ett särskilt märkligt år med nya insikter som varit utmanande men också visat sig vara berg av möjligheter. Coronapandemin fortsatte hålla sitt grepp om världen, samtidigt som elmarknaden gick från rekordlågt till rekordhögt elpris. Året gav också rekordhöga noteringar för såväl tim-, dygns-, vecko- som månadsgenomsnitt.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2021 – Dala Energi redovisar ett rörelseresultat för helåret 2021 med 72 mkr

Regulatoriskt pressmeddelande

Vd:s kommentarer till 2021 2021 blev ett särskilt märkligt år med nya insikter som varit utmanande men också visat sig vara berg av möjligheter. Coronapandemin fortsatte hålla sitt grepp om världen, samtidigt som elmarknaden gick från rekordlågt till rekordhögt elpris. Året gav också rekordhöga noteringar för såväl tim-, dygns-, vecko- som månadsgenomsnitt.

Läs mer

Nu förbereder vi för utbetalning av elpriskompensationen till Dala Energis kunder

Regeringen har tidigare i år valt att bevilja ett elprisstöd för att täcka upp för vinterns höga elräkningar. Regeringen har beslutat att hushåll med elförbrukning från 700 kWh upp till 2 000 kWh/månad under december, januari och februari ska få en elpriskompensation.

Läs mer

Prenumerera på Cision

Prenumerera gärna på våra nyheter på Cision, så får du alltid den senaste informationen från oss automatiskt.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss

Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.