Delårsrapport Q1-2022 Dala Energi AB (publ)

Koncernen redovisar ett rörelseresultat på 32 miljoner kronor för kvartalet. Som helhet förbättrar koncernen rörelseresultatet och det operativa kassaflöde med 14 % respektive 28 % jämfört med samma period föregående år.

Nettoomsättning första kvartalet 93 mkr jämfört med 88 mkr samma period föregående år
Rörelseresultatet första kvartalet 32 mkr jämfört med 28 mkr samma period föregående år
Operativt kassaflöde första kvartalet 30 mkr jämfört med 23 mkr samma period föregående år

Vd:s sammanfattade kommentarer för första kvartalet:        
Omvärldens påverkan på verksamheterna är påtaglig under första kvartalet. Det har blivit dyrt, mycket dyrt. Energipriserna i Europa är de högsta på 40 år och materialpriserna har stigit markant.

Att med infrastruktur i form av elnät, fibernät och anläggningar för kraftproduktion som bas, erbjuda lösningar för energi- och digital kommunikation kräver långsiktiga investeringar där man baserar affärsmässiga beslut på framtida prognoser för energipriser, myndighetsregleringar samt för användningen av el och digitala tjänster. Precis som under oljekrisen på 70-talet står vi inte bara inför höga priser utan även inför reella bristhot. För oss är det en mycket ovan situation som kräver nya angreppssätt. Utmaningen har fått namnet ”trilemmat”, en triangel mellan målen energisäkerhet, kostnad samt klimat & miljö. Den långsiktiga strategiska planen behöver korrigeras när det sker stora omvärldsförändringar samtidigt som vi behöver ha ett ständigt fokus på att utveckla den dagliga operativa verksamheten för att förbättra effektivitet, produktivitet och kvalité. Operativt har vi gjort en resultatförbättring jämfört med samma period 2021.  Resultatförbättringen beror delvis på höga elpriser, dels på att vi tillsammans med våra intressebolag utvecklar vår effektivitet och våra kunderbjudanden.   

Vi lever i en orolig tid samtidigt som energiomställningen fortsatt är ett berg av möjligheter för Dala Energi. Ambitionen är att ta vara på möjligheterna och skapa tillväxt som gynnar ägare, bygden, kunder och medarbetare.           

/Bengt Östling, vd Dala Energi 

Länk till delårsrapport

Justerad finansiell kalender 2022: 
Delårsrapporter för 2022 upprättas kvartalsvis och offentliggörs nedanstående datum                         

April-juni
Q2
31 augusti

Juli-september
Q3
11 november

Bokslutskommuniké

28 februari 2023