Vår bolagsordning – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Dala Energis bolagsordning

Här hittar du vår bolagsordning och grunderna för Dala Energi som bolag.

Bolagsordning

Org.nr 556000-9374
Antagen vid årsstämman 2021-06-18

§l Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Dala Energi AB (publ).

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Leksands kommun.

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotter- och intressebolag tillhandahålla energi- och digitala kommunikationslösningar, bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom främst teknisk infrastruktur samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000 stycken.

§6 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter.

§7 Revisorer

Bolaget ska ha en revisor med högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§8 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§9 Bolagsstämma

Bolagsstämman ska hållas i Gagnefs, Leksands eller Rättviks kommun.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

l. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två protokolljusterare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse och revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant och valberedning.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:55 l) eller bolagsordningen.

§10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i post- och inrikes tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§11 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:55l).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§12 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§13 Avstämningsbolag

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (l 998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:55l).

Ladda ner bolagsordningen

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.