Valberedning – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Allt om vår valberedning

Här hittar du valberedningens sammansättning samt instruktioner för valberedningen.

Sammansättning av valberedningen

Valberedningen består av styrelsens ordförande jämte en representant för envar av bolagets tre största ägare per 30 september, samt två representanter för de mindre ägarna.

RepresentantInnehav 30/9 2023
Rättiks kommunUlrica Momqvist21,17 %
Leksands kommunViktor Zakrisson21,14 %
Gagnefs kommunAnders Ahlgren7,06 %
Mindre ägarna (stämmoval 20230526)Gustaf Tapper
Björn Rinstad  

Instruktioner för valberedning

 1. Utseende av valberedning m.m.
  • 1.1 Bolaget skall ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen skall därvid bestå av 6 ledamöter varav styrelsens ordförande skall vara en av dessa och är sammankallade till valberedningens första sammanträde.
  • 1.2 Styrelsens ordförande skall tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen skall därvid baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen i augusti. För det fall att en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen.
  • 1.3 Bolagets övriga aktieägare, vid sidan av de aktieägare som anges i punkten 1.2 ovan, skall på stämman utse två representanter att ingå i valberedningen. En representant ska utses bland dessa 20 röstmässigt största aktieägarna och en representant bland återstående aktieägare. Val av ifrågavarande representanter ska föregås av omröstning mellan berörda aktieägare med utgångspunkt i deras aktieinnehav, varvid det förslag som erhållit flest röster skall representera denna aktiegrupp i valberedningen Röstberättigade är de vid årsstämman närvarande röstberättigade aktieägare som är uppförda i den vid stämman fastställda röstlängden.
  • 1.4 Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.
  • 1.5 Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart dess ledamöter utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representeras av den röstmässigt största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får vara valberedningens ordförande.
  • 1.6 Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.
 2. Valberedningens uppgifter
  • 2.1 Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till val av ledamöter i styrelsen, samt styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete.
  • 2.2 Valberedningen skall vidare bereda och till årsstämman lämna förslag till val av revisor samt arvode till denne.
  • 2.3 Styrelsen skall ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd med avseende på ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. Styrelsens ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsform.
  • 2.4 Som underlag för sina förslag skall valbredningen: – bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning, bland annat genom att ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som har skett, – fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras, samt – genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som skall fyllas, varvid förslag som inkommit från aktieägare skall beaktas.
  • 2.5 Valberedningens förslag till ledamöter skall presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida, varvid särskilt skall anges: -en översiktlig redogörelse avseende hur valberedningen har bedrivit sitt arbete – ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, – uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag, – eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget, – om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, – vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt – övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.
  • 2.6 Valberedningen skall på årsstämma presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering skall ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen skall också lämna en redogörelse avseende hur dess arbete har bedrivits.
  • 2.7 Person föreslagen för inval i styrelsen skall såvitt möjligt närvara på årsstämman för att kunna presentera sig och svara på frågor från aktieägarna.
  • 2.8 Valberedningen skall på årsstämma presentera och motivera sina förslag i fråga om revisor samt lämna en redogörelse avseende hur dess arbete bedrivits.
  • 2.9 Föreslagen revisor skall närvara på årsstämma för att kunna presentera sig och svara på frågor från aktieägarna.
 3. Sammanträden
  • 3.1 Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst 2 gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande med undantag för vad som anges under punkten 1.1 ovan. Ledamot av valberedningen kan begära att valberedningen skall sammankallas.
  • 3.2 Valberedningen är beslutsför om minst tre ledamöter deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.
 4. Ändringar av dessa instruktioner
  • 4.1 Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Fastställd vid årsstämma i Dala Energi AB (publ) den 26 maj 2023.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.