Dala Energi AB (publ) har avvisat ett icke bindande indikativt bud på dotterbolaget Dala Energi Elnät AB

Styrelsen för Dala Energi AB (publ) har erhållit ett icke bindande indikativt bud på 100 % av aktierna i dotterbolaget Dala Energi Elnät AB från Ellevio AB (publ) och har fattat beslut om att inte inleda någon process baserat på det indikativa budet. 

Det indikativa budet uppgår till 2 150 miljoner kronor och är baserat på en företagsvärdering fri från kassa och räntebärande skulder samt med ett normaliserat rörelsekapital. Erbjudandet avser 100% av aktierna i dotterbolaget Dala Energi Elnät AB. Budet omfattar således inte hela koncernen eller andra dotter- eller intressebolag utöver dotterbolaget, Dala Energi Elnät AB. 

Styrelsen har vid ett extra insatt styrelsemöte sökt utvärdera Ellevios bud och kommit fram till att en avyttring av koncernens elnät skulle kunna påverka lönsamheten negativt i övriga verksamheter och intressebolag samt förändra verksamhetsinriktningen för koncernen. Därav har styrelsen beslutat att inte inleda någon process   om att sälja elnätsbolaget baserat på det indikativa budet.                           

Dokument & länkar

Release