Dala Energi AB (publ) gör en ny bedömning av nyttjandeperioden av distributionsanläggningar i elnätet

En längre bedömd nyttjandeperiod och därmed en längre avskrivningstid påverkar elnätsbolagets redovisade avskrivningar varför rörelseresultat påverkas positivt med ca 1 090 tkr per månad från och med Q3 2022.                                                                                                                              

För elnätsverksamheten har det gjorts en genomlysning av bedömd nyttjandeperiod för vissa kategorier av elnätstillgångar. För att kunna redovisa en rättvisande ekonomisk bild av bolaget kommer vi att  harmonisera avskrivningstiderna i förhållandet till elnätsregleringen men också med en bedömning av den faktiska ekonomiska och tekniska livslängden på anläggningarna i våra nät.

Till och med den 30/6 2022 har den redovisningstekniska nyttjandeperioden och därmed avskrivningstiden uppgått till i snitt 30 år. Vi harmoniserar från och med den 1 Juli 2022 och framåt avskrivningstiderna i förhållande till  den nya bedömda nyttjandeperioden som i snitt uppgår till ca 40 år på anläggningar i våra nät.

En längre bedömd nyttjandeperiod med längre avskrivningstid till följd minskar elnätsbolagets redovisade avskrivningar med ca 1 090 tkr per månad varför rörelseresultatet ökar med ca 1 090 tkr per månad. Detta  har ingen påverkan på det operativa kassaflödet.            

Dokument & länkar

Release