För elnätsverksamheten har det gjorts en genomlysning av bedömd nyttjandeperiod för vissa kategorier av elnätstillgångar. För att kunna redovisa en rättvisande ekonomisk bild av bolaget kommer vi att  harmonisera avskrivningstiderna i förhållandet till elnätsregleringen men också med en bedömning av den faktiska ekonomiska och tekniska livslängden på anläggningarna i våra nät.

Till och med den 30/6 2022 har den redovisningstekniska nyttjandeperioden och därmed avskrivningstiden uppgått till i snitt 30 år. Vi harmoniserar från och med den 1 Juli 2022 och framåt avskrivningstiderna i förhållande till  den nya bedömda nyttjandeperioden som i snitt uppgår till ca 40 år på anläggningar i våra nät.

En längre bedömd nyttjandeperiod med längre avskrivningstid till följd minskar elnätsbolagets redovisade avskrivningar med ca 1 090 tkr per månad varför rörelseresultatet ökar med ca 1 090 tkr per månad. Detta  har ingen påverkan på det operativa kassaflödet.            

Dokument & länkar