Delårsrapport Q2-2022 Dala Energi AB (publ)

Koncerenen redovisar ett rörelseresultat på 47 miljoner kronor för de första två kvartalen 2022. Sammantaget förbättras koncernens rörelseresultat med 32 % och det operativa kassaflödet vände från negativt (-2,1 mkr) till positivt (38,9 mkr) under första halvåret 2022 jämfört med samma period föregående år.

VD:s sammanfattade kommentarer för första kvartalet

Omvärldens påverkan på verksamheterna är fortsatt påtaglig under andra kvartalet. Elpriset fortsätter att slå rekord i prisområde 3 och 4. Det är många faktorer som sammantaget gör att vi har hamnat i en bristsituation med extrema elpriser. Prisvolatiliteten inom enskilda dygn är kraftiga samtidigt som priser varierar mellan enskilda dagar. Efterfrågan på prosumentmarknaden är enorm, många vill installera solceller, styrning och lagring. Detta samtidigt som elbilsmarknaden också växer kraftigt med behov av laddning. Energiomställningen är fortsatt ett berg av möjligheter för Dala Energi. Ambitionen är att ta vara på möjligheterna och skapa tillväxt som gynnar ägare, bygden, kunder och medarbetare.

Historisk sett har personalomsättningen i energibranschen legat på 1-2 % per år. I en växande bransch med stor efterfrågan på personal och med fortsatt stora pensionsavgångar blir personalomsättningen hög.  Detta leder till en hård konkurrens om kompetenta medarbetare vilket just nu är vår största utmaning då det samtidigt är en förutsättning för att lyckas skapa tillväxt.

Vi ser utmaningar i vår operativa verksamhet och sätter nu ännu större fokus på att utveckla vår operativa förmåga genom att Åsa Bergkvist tillträder som operativ chef den första september. Samtidigt som våra strategiska initiativ med samverkan och strukturutveckling bär frukt för ett förbättrat rörelseresultat.

Länk till finansiella rapporter.