Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning för 2021. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 0,60 kronor per aktie för verksamhetsåret 2021. Avstämningsdagar ska vara den 24 maj 2022. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 30 maj 2022.

Styrelsen
Stämman utsåg styrelse, för tiden fram till årsstämman 2023, i enlighet med valberedningens förslag:

  • att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter
  • att omvälja styrelseledamöterna, Jonny jones, Kar-Erik Hagström, Anders Ahlgren, Åke Söderman, Susanne Löfås Hällman, Stefan Eriksson
  • att som nyval välja Tomas Bergsten

Revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Qrev AB till revisor för tiden fram till årsstämman 2023. Den auktoriserade revisorn Anders Hvittfeldt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Stämman beslutade, att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande jämte en representant för envar av bolagets tre största ägare samt en representant för de mindre ägarna. Som representant för de mindre ägarna utse Gustaf Tapper.

Arvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvorden till styrelsens ledamöter, valberedning och revisor enligt följande:

  • att årsarvode till styrelsens ordförande ska utgå med 1,4 gånger för innevarande år gällande prisbasbelopp
  • att årsarvode till övriga styrelseledamöter och personalrepresentanter skall utgå med 20 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp
  • att arvoden till styrelsens ledamöter, som ej är anställda i koncernen, och bolagets valberedning för deltagande i sammanträden, skall utgå med 6 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp.
  • att förrättningsarvode till styrelsens ledamöter som ej är anställda i koncernen, skall utgå med 10 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp för dag varav minst 4 timmar tas i anspråk och med 5 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp för dag då mindre än 4 timmar tas i anspråk.
  • att ledamot i styrelsen, som för deltagande i sammanträde eller förrättning för bolaget får vidkännas högre löneavdrag från ordinarie anställning än angivna belopp, äger rätt att erhålla arvode motsvarande löneavdraget, som då skall styrkas med intyg från arbetsgivaren.
  • att rese- och traktamentsersättningar till styrelsens ledamöter och valberedningen skall utgå efter samma bestämmelser som ersättningar till koncernens personal.
  • att ersättning till bolagets revisor skall utbetalas mot godkänd räkning.

Beslut om styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 2 477 165 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. Teckningskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.dalaenergi.se under rubriken ”Investerare/Årsstämma”, senast fredag den 3 juni 2022.

Dokument & länkar