Dala Energi AB (publ) årsstämma – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Dala Energi AB (publ) årsstämma

 • 3 min read

Välkommen till Dala Energi AB (publ) årsstämma, Fredagen den 18 maj 2018 kl 16.00 på Rättvik Arena, Rättvik

Samling och registrering mellan kl 15.00 och kl 15.45. Efter årsstämman serveras middag med underhållning av Kalle Moraeus.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 11 maj 2018 och dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast måndagen den 14 maj 2018 kl 16.00 per telefon 0247-738 71 eller på bolagets hemsida via anmälningslänk. (publiceras under vecka 15) Observera att telefontid är måndag-fredag kl 08.00-16.00 och att anmälan per telefon är stängd onsdag 9 maj från kl 12.00 till och med fredag 11 maj kl 16.00 i samband med Kristi Himmelfärdshelgen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste – för att kunna utöva rösträtt på årsstämman – i god tid före den 11 maj 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

Om aktieägaren ska företrädas av ombud, fyll i aktuella uppgifter i samband med registreringen, till Dala Energi AB, Box 254 793 26 Leksand, oss tillhanda senast 14 maj 2018. Aktieägare som anmält sig till årsstämman får ett deltagarkort tillsänt sig med post, detta deltagarkort tas med och används vid inregistreringen till årsstämman. Deltagarkortet sänds till den adress som är registrerad hos Euroclear Sweden AB, om deltagarkortet ska sändas till annan adress uppges detta vid tillfället för anmälan till årsstämman.

Anmälan till bolagsstämman är stängd och vi kan tyvärr inte ta emot din anmälan

Utdelning

Styrelsen föreslår att ett belopp på 8 291 322 kronor, 0,35 kronor per aktie, utdelas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning blir den 22 maj 2018. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalningen ske den 25 maj 2018.

Årsredovisning

Årsredovisningen kan beställas på telefon 0247-738 71 eller hämtas från bolagets hemsida tidigast två veckor före stämman.

Ärenden på stämman och förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av två protokolljusterare
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för såväl bolaget som koncernen
 8. Beslut om
  a) fastställande av resultat- och balansräkning för såväl bolaget som koncernen
  b)   dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  c)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning
 11. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer och valberedning.
 12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
 13. Stämmans avslutande

Här finner du länk till Valberedningens förslag (11) och förslag om bemyndigande (12)

Styrelsen

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.