Valberedningens sammansättning inför årsstämman består av Inge Östlund, utsedd av Rättviks kommun och ordförande för valberedningen; Anne-Lie Stenberg, utsedd av Leksands kommun; Irene Homman, utsedd av Gagnefs kommun; Bertil Daniels, utsedd av övriga aktieägare; Åke Söderman, styrelsens ordförande och sammankallande.

Valberedningen har haft två sammanträden och därutöver mail- och telefonkontakter varvid den enats om ett förslag till styrelseledamöter och revisor liksom arvoden för dessa, vilka förslag skall framgå av kallelsen till årsstämman med hänvisning till bolagets hemsida samt prövas av årsstämman.

 

Föreslagna ledamöter

Jonny Jones 52 år, omval, invald 1999, 1625 aktier genom eget innehav

Ulrika Liljeberg 48 år, omval, invald 2010, inget aktieinnehav

Karl-Erik Hagström 51 år, omval, invald 2015, inget aktieinnehav

Lars Erik Granholm 68 år, omval, invald 2015, 7186 aktier genom eget innehav

Åke Söderman 67 år, omval, invald 1999, 4875 aktier genom eget innehav och 5625 aktier genom Åke Söderman Invest AB

Susanne Löfås Hällman 54 år, nyval.  Har en Fil.mag. i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap i fastighetsföretag från Högskolan Gävle, 1993-1997. Har arbetat som HR Chef Clas Ohlson 2001-2012, Personalchef, Würth Svenska AB 1998-2001. Rekrytering och bemanning, Resursen i Dalarna AB, 1997-1998. Ekonomiassistent/Mäklarassistent Profilium Fastighets AB/Domberg & Andersson Västerås, 1990-1992. Susanne arbetar som Global HR och Kommunikationschef Dellner Couplers AB och sitter även som styrelseordförande för Rekryteringslots. Susanne har gedigen HR erfarenhet med inriktning mot affärsmässig strategisk utveckling och förändring i tillväxtbolag. Genomgått Styrelseakademins utbildning och certifiering som styrelseledamot. Inget aktieinnehav

Stefan Eriksson 51 år, nyval.   Gymnasieingenjör 1982 – 1986, elektronik och data. Fristående kurser inom matematik, systemvetenskap, programmering, artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) Stefan har arbetat som IT-konsult sedan 1989, de senaste åren som digital strateg med uppdrag inom projektledning och rådgivning. Stefan arbetar på Högskolan Dalarna som Digital koordinator med övergripande strategiskt ansvar för högskolans digitala kanaler. Han är även fritidspolitiker i Gagnefs kommun. Stefan är sedan långt tillbaka väldigt intresserad av digitaliseringens möjligheter att underlätta och hjälpa människor, företag och samhället generellt. Automatisering, IoT (Internet of Things) kombinerat med artificiell intelligens och maskininlärning är områden som Stefan brinner extra för och ägnar sig åt på sin fritid. Han engagerar sig även kring barn och ungdomars ökade medvetenhet och intresse för naturvetenskap och teknik genom bland annat workshops i programmering och robotik. Inget aktieinnehav.

Personalrepresentanter utses av de anställda via deras fackföreningar.

Föreslaget arvode

Att årsarvode till styrelsens ordförande skall utgå med 1,4 gånger för innevarande år gällande prisbasbelopp.

Att årsarvode till övriga styrelseledamöter och personalrepresentanter skall utgå med 20 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp.

Att arvoden till styrelsens ledamöter, som ej år anställda i koncernen, och bolagets valberedning för deltagande i sammanträden, skall utgå med 6 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp.

Att förrättningsarvode till styrelsens ledamöter som ej är anställda i koncernen, skall utgå med 10 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp för dag varav minst 4 timmar tas i anspråk och med 5 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp för dag då mindre än 4 timmar tas i anspråk.

Att ledamot i styrelsen, som för deltagande i sammanträde eller förrättning för bolaget får vidkännas högre löneavdrag från ordinarie anställning än angivna belopp, äger rätt att erhålla arvode motsvarande löneavdraget, som då skall styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Att rese- och traktamentsersättningar till styrelsens ledamöter och valberedningen skall utgå efter samma bestämmelser som ersättningar till koncernens personal.

Att ersättning till bolagets revisor skall utbetalas mot godkänd räkning.

 

Revisor

Till ordinarie revisor föreslås Pricewaterhouse-Coopers AB, pwc, med huvudansvarig Annika Wedin till och med årsstämman 2019.