Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar förlänga bemyndigandet för styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 2 368 950 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

 

Skälen till bemyndigandet och att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar öka bolagets flexibilitet för att bolaget effektivt skall kunna skapa tillväxtmöjligheter inom sitt uppdrag och verka för regional samverkan och/eller strukturutveckling.  En emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt gör det möjligt för bolaget att emittera stamaktier som betalning i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. Teckningskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

 

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

 

sunset