dala-energi-meny-investerare-2400

Risker och osäkerhetsfaktorer

I den operativa verksamheten finns ett antal riskfaktorer som kan komma att påverka Dala Energi koncernens omsättning, resultat och finansiella ställning. Dessa inkluderar verksamhets- och marknadsrelaterade risker såsom driftstörningar, väderlek, tekniska risker, prisutveckling, beroende av nyckelpersoner, tillstånd samt förändringar i lagar och regelverk som kan påverka Dala Energi koncernens marknadsförutsättningar.

Riskhanteringen innehåller tre steg:

  • I det första identifieras riskerna samt kategoriseras som antingen strategiska risker, operationella risker, efterlevnadsrisker, miljörisker eller finansiella risker.
  • I ett andra steg analyseras riskerna. Därefter noteras vilka riskreducerande åtgärder som finns på plats, det vill säga hur den interna styrningen och kontrollen ser ut.
  • I ett tredje steg vidtas åtgärder och den interna styrningen och kontrollen utvärderas.