Vi inför effekttariff 2024 – vad betyder det för dig som kund? – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Vi inför effekttariff 2024 – vad betyder det för dig som kund?

  • 7 min read

Sofia Liljeblad, Affärsansvarig inom elnät på Dala Energi.

Från och med den 1 augusti 2024 gör Dala Energi förändringar i elnätsavgiften. Förändringen innebär att du som kund till större grad kan påverka din elnätsavgift, genom hur och när du väljer att använda elutrustning i ditt hushåll.

Förändringen är i linje med Energimarknadsinspektionens nya regler, som alla elnätsbolag i Sverige måste följa senast 2027.

Vi har pratat med Sofia Liljeblad, Affärsansvarig inom elnät på Dala Energi, för att få en djupare inblick i detta.

Vad betyder införandet av effekttariffer för oss elnätskunder?

— I korthet syftar effektavgiften till att uppmuntra elkunder att använda el mer jämnt fördelat över dygnet. Du som kund kan få en lägre avgift om du hjälper oss platta kurvan, och avgiften kan bli högre om du använder många apparater som kräver hög effekt samtidigt.

Effektavgiften kommer att vara högre dagtid på vinterhalvåret då nätet är som mest belastat.

Exempel på apparater som har hög effekt är billaddare, torktumlare, tvättmaskin.

— Din effektavgift kan bli högre om du använder många elkrävande apparater samtidigt – till exempel laddar elbilen, använder spisen, tvättmaskin och torktumlare på samma gång. Sprider du i stället ut din elanvändning så minskar effektåtgången, och din effektavgift blir lägre.

Varför vill man jämna ut elförbrukningen?

— Allt fler saker i vårt dagliga liv kräver el, bilar ska laddas och industrin blir stadigt mer elektrifierad. Utmaningen uppstår när alla vill använda mycket el samtidigt och vi får så kallade effekttoppar. Om alla tänker lite mer på när vi använder el och sprider ut det över dygnet så sänker vi dessa effekttoppar och det gynnar alla.

Det svenska elnätet börjar närma sig sin maxkapacitet vissa tider på dygnet. Därför införs effektavgiften; för att motivera elkunder att sprida ut sitt användande över dygnet.

Är det inte bara att släppa på mer el när folk vill ha?

— Utmaningen ligger inte i mängden el som förbrukas utan den handlar om när alla vill använda el samtidigt. Man kan se Sveriges elnät som en trädgårdsslang. Precis som en slang bara kan leverera en viss mängd vatten åt gången, kan elnätet bara leverera en viss mängd el samtidigt. Dimensioneringen av slangen är avgörande för hur mycket vatten du kan ta ut snabbt. På samma sätt, om många använder el samtidigt, kan elnätet bli överbelastat.

— Vi investerar löpande i nätet baserat på våra kunders behov. Samtidigt ser vi ju att användningen av el är låg under stora delar av dygnet. I stället för att göra snabba förändringar baserade på en hög användning under en begränsad del av dygnet, vill vi planera långsiktigt mot ett mer hållbart energisystem. Det gynnar oss alla i slutändan.

Kommer alla hushåll att få effektavgift?

— Ja, både de som bor i villa och i lägenhet.

Hur kommer effektavgiften att fungera i praktiken?

— Vi håller fortfarande på att bestämma alla detaljer, men i grunden kommer det att fungera så här:

Under vinterdagarna är elnätet som mest belastade. Det är då vi behöver hjälpas åt för att sprida ut elanvändningen. Så om du vill hålla nere din effektavgift, kan det vara en bra idé att ladda bilen på natten eller använda tvättmaskin och torktumlare senare på kvällen.

Så du menar att man ska vänta med middagen till efter klockan sju?

— Absolut inte. Men det finns vissa saker vi kan göra annorlunda för att spara energi. Till exempel kan det vara ekonomiskt att försöka använda en apparat i taget eftersom effektavgiften beräknas utifrån de högsta topparna av elanvändning.

Så hur beräknas effektavgiften?

— Hos Dala Energi har vi valt en metod där vi tar fram ett genomsnitt av kundens tre högsta toppar av elanvändning, både dag- och nattetid, under en månadsperiod.

Varför gör ni så?

— Tänk dig en dag mitt i vintern när du av misstag startar bilens laddare, torktumlaren, diskmaskinen och bastun samtidigt. Ditt hushålls elanvändning skjuter i höjden just den dagen. Alla kan ha en sådan dag, och det är därför vi tar ett genomsnitt av de tre högsta effekttopparna under en månad. Vissa andra elnätsbolag baserar hela årets effektavgift på den enda dagen under året då kunden använder mest el. Jämfört med dem är Dala Energi ganska generösa.

Kommer Dala Energi tjäna mer pengar genom de nya effektavgifterna?

— Som elnätsbolag kan vi inte bara höja våra priser hur som helst. Energimarknadsinspektionen sätter en ram som sträcker sig över fyra år, och om vi överskrider den kan vi till och med få böter. Den nya effekttariffen är bara ett annat sätt att fördela kostnaden för elnätet och uppmuntra kunder att använda el mer jämnt under dagen.

— Den nya utformningen är mer rättvis och kunden betalar för det utrymme man använder i nätet. Enligt ellagen ska elnätsavgiften utformas så att den bidrar till ett effektivt nyttjande av elnätet, och det stämmer väl in på den nya tariffen.

Inom kort lanserar vi tillsammans med Dalakraft en app där du kan se dina effekttoppar.

Kommer ni att ge oss mer information om detta?

— Absolut! Från maj 2024 kommer vi ut med mer information. På vår hemsida kommer det att finnas enkla verktyg där du kan se hur olika apparater i ditt hem påverkar effektavgiften. Vi kommer också att lansera en app där du kan följa din elanvändning och få tips för att minska topparna. Och för de som vill anpassa sin elanvändning ännu mer, till exempel genom att styra sin värmepump, har våra nya elmätare en funktion där du kan koppla in sådan utrustning.

Ska man vara orolig?

— Nej, det finns ingen anledning till oro. Den här nya modellen ger dig chansen att påverka din elnätskostnad och samtidigt hjälpa till att skapa ett mer hållbart elsystem. Genom att undvika att använda flera stora apparater samtidigt under dagtid kan du hålla nere din effektavgift. Det handlar mest om att skapa nya vanor, och allt kommer att fungera bra. Många elnätsbolag har redan börjat använda effektavgift, och vissa har haft det i tjugo år, så det är en välbeprövad metod.

För hushåll som vill anpassa sin elanvändning, till exempel genom att styra sin värmepump, har Dala Energis nya elmätare en funktion där man kan koppla in sådan utrustning.


FAKTARUTA 1

Effektavgiften baseras på om det är vinter eller sommar, samt tid på dygnet. Vintern kallas för ”höglastperiod” eftersom det förbrukas mer el då, och sommaren ”låglastperiod”.

Höglastperiod: 1 november – 31 mars
Låglastperiod: 1 april – 31 oktober
Höglasttid: dag
Låglasttid: natt


FAKTARUTA 2

På din elnätsfaktura finns det idag två delar som kommer från Dala Energi:

Abonnemangsavgift: Detta är en avgift för att du ska kunna koppla upp dig till elnätet. Hur mycket du betalar beror på storleken på din huvudsäkring, till exempel 20 A.

Överföringsavgift: Detta är en kostnad baserad på hur mycket el du använder, mätt i antal överförda kilowattimmar. Detta har inget att göra med själva elpriset.

Från den 1 april 2024 kommer ovanstående två avgifter att sänkas för att göra plats för den nya, rörliga, effektavgiften.

Etiketter:

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.