Anmälan och registrering
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC) förda aktieboken senast fredagen den 15 maj 2015 och dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast måndagen den 18 maj 2015 kl 16.00 per telefon 0247-738 71 eller på bolagets hemsida dalaenergi.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste – för att kunna utöva rösträtt på årsstämman – i god tid före den 15 maj 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Om aktieägaren ska företrädas av ombud, fyll i aktuella uppgifter vid inregistreringen och sänd uppgifterna till Dala Energi AB, Box 254 793 26 Leksand, oss tillhanda senast 18 maj 2015. Aktieägare som anmält sig till årsstämman får ett deltagarkort tillsänt sig med post, detta deltagarkort tas med och används vid inregistreringen till årsstämman. Deltagarkortet sänds till den adress som är registrerad hos Euroclear Sweden AB, om deltagarkortet ska sändas till annan adress uppges detta vid tillfället för anmälan till årsstämman.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ett belopp på 8 291 322 kronor, 0,35 kronor per aktie, utdelas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning blir den 26 maj 2015. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalningen ske den 29 maj 2015.

Årsredovisning
Årsredovisningen kan beställas på samma adress och telefonnummer som under Anmälan och registrering eller hämtas från bolagets hemsida tidigast två veckor före stämman.

Ärenden på stämman och förslag till dagordning
1 Stämmans öppnande

2 Val av ordförande

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

4 Val av två protokolljusterare

5 Godkännande av dagordning

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för såväl bolaget som koncernen

8 Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning för såväl bolaget som koncernen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter

10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning

11 Ändring av instruktion för valberedningen

12 Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer och valberedning

13 Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

14 Stämmans avslutande

Förslag till ändring av instruktion till valberedningen (11) samt valberedningens förslag liksom en motion angående Fibernät (13) finns tillgängliga på vår hemsida dalaenergi.se.

Styrelsen

Dokument & länkar