VD:S KOMMENTARER FÖR PERIODEN

Den temperaturrelaterade omsättningen påverkades positivt under perioden. Energiindex, temperaturens påverkan på energiförbrukningen för Q1 2021 uppgår till 96 % av ett normalår. Trotts detta försämrade elnätsverksamheten sitt rörelseresultat jämfört med samma period föregående år. Detta beror delvis på höjda avgifter från regionnätsleverantören men också på att vår planerade prisjustering först sker under andra halvan av 2021. Vi ser också att energiomställningen börjar visa sig i ett ökat effektbehov i elnätet. Leveranssäkerheten i elnätet har för perioden varit rekordhög.

Omsättningen ökade även för vår kraftproduktion tack vare bra marknadspriser, rörelseresultatet oförändrat på grund av högre drift- och underhållskostnader under kvartalet.

Anslutningsgraden i fibernätet har varit låg under kvartalet vilket påverkat rörelseresultatet negativt. Vi får gå tillbaka till 2016 för att hitta en sådan låg anslutningsgrad under ett kvartal vilket beror på att den stora utrullningen med nya marknadsområden börjar närma sig sitt slut. Den fortsatta tillväxten av anslutningar kommer framåt främst att ske genom förtätningar inom befintliga områden, i områden där det finns möjlighet till bidrag från PTS samt där det finns möjligheter till konsolidering av fibermarknaden. Ersättningen från tjänster i nätet ökar men väger dock inte upp tappet från anslutningsavgifter. I slutet av året är planen att vi ska migrera oss till det nya kommunikationsoperatörssamarbetet, Kurbit, vilket kraftigt kommer att förbättra ersättningen från tjänster i nätet. Investeringsnivån i fibernätet har minskat vilket bidrar positivt till det operativa kassaflödet. 

För entreprenadverksamheten präglas första kvartalet normalt av kompetensutveckling och lägre omsättning än i övriga kvartal vilket visar sig i ett negativt resultat. 

Förändringstrycket i energi- och kommunikationsmarknaden är högt, vi är rörliga och anpassar oss till nya förutsättningar. Vi ser att fibernätsutbyggnaden i nya områden kommer att minska samtidigt som förändringar i modellen för intäktsregleringen för elnätet påverkar oss. Dels genom att våra interna kostnadsökningar inte kompenseras med ökade intäkter från nätkunder, dels genom att det krävs att vi förnyar vårt elnät optimalt. Vi har identifierat flera områden som behöver justeras för att optimera vår resa mot våra kort- och långsiktiga mål. Därför har vi utrett och analyserat hur vi kan göra en förflyttning och hur vi kan skapa bättre organisatoriska förutsättningar och implementera dessa i våra verksamheter. Både genom att rationalisera och göra en kompetensförflyttning, men också genom att fokusera på att utveckla nya intäktsströmmar. Åtgärder påbörjas under första kvartalet och genomförs för att säkerställa ett fortsatt framgångsrikt Dala Energi 2045. De ekonomiska effekterna bedöms till att årligen förbättra det operativa kassaflödet med ca 8 mkr från mitten av 2022. 

Attraktionskraften för landsbygden ökar, vi fortsätter vår expansion för att människor och företag skall kunna leva och utvecklas i vår bygd. Vi passerade under kvartalet flera milstolpar med 14 000 anslutna fibernätsadresser och 34 000 elnätskunder.  

Bengt Östling
vd, Dala Energi