Vår egen elproduktion är en mycket liten del av vår verksamhet men tillsammans med vårt ägande i Dala Vind uppgår den direkta och indirekta elproduktionen för årets nio första månader till 16 GWh. En stor andel av produktionen är prissäkrad varför vi inte får ut full resultateffekt av prisuppgången. Även inköp av el till nätförluster är till 75 % prissäkrad vilket innebär att kostnaderna för elnätsverksamheten inte på motsvarande sätt drabbas fullt ut av högre marknadspriser på el.

Vi är halvvägs in i projektet med att migrera fibernätet till det nya kommunikationsoperatörs-samarbetet, Kurbit. Arbetet med migreringen medför initialt en engångskostnad men kommer från 2022 kraftigt att förbättra ersättningen från tjänster i nätet.

Vi justerar helårsprognosen för nyanslutningar till fibernätet från1 100 till 800 fastigheter, främst beroende på förseningar i utbyggnadsprojekten. Under kvartalet har vi lämnat in bidragsansökningar i PTS ”tävling” för bredbandsstöd. Vi har sökt bidrag för 13 projekt, totalt 72 mkr, för att kunna ansluta 1 680 fastigheter i glesbygd. 558 mkr har utlysts i vårt marknadsområde och det har lämnats in ansökningar på motsvarande 4,8 gånger tillgängliga medel. Tilldelning sker i november.

Det har sedan en längre tid pågått uppköpsförsök av AB Edsbyn Elverks elnät och kraftproduktion. Under våren offererade vi förvaltning av elnät och kraftproduktion om en försäljning inte blev av. Försäljningsprocessen fortsatte varför vi efter sommaren inledde en dialog med styrelsen för AB Edsbyns Elverk, där vi presenterade ett alternativt förslag till försäljning. Förslaget var ett samgående med Dala Energi men också en hybridmodell. Vi var en av flera intressenter och av olika anledningar valde AB Edsbyns Elverks styrelsen att fortsätta dialogen med Ellevio, som den 27 september lämnade ett offentligt bud till aktieägarna. Vi valde då att inte lägga ett konkurrerande bud eftersom vi kände allt för stor osäkerhet i förutsättningarna och att Edsbyns Elverks styrelse tydligt valt väg.

Vi drar många lärdomar av processen och konstaterar att vi behöver utveckla vårt erbjudande vid direkta förvärv men också vid samarbeten och vid leverans av infrastrukturförvaltningstjänster. Det finns uttalanden från nationella myndigheter och från EU att större kluster av minst 70 000 kunder utgör kritiska massor av kompetens för att möta utmaningarna i en alltmer komplex omvärld, här har Dala Energi en platts att fylla. Ägarnas intensioner är att vi aktivt skall söka tillväxtmöjligheter inom vårt uppdrag och verka för regional samverkan och/eller strukturutveckling, vilket är en fortsättning på Dala Energis snart 125-åriga historia.

Vi har inlett processen med marknadsnotering av Dala Energi-aktien på Nasdaq First North

En flytt av aktien skapar bättre förutsättningar för att Dala Energi skall vara en folkaktie i vår bygd, där handel kan ske via aktiehandelns kanaler för noterade aktier. Men också för en korrekt marknadsvärdering av Dala Energi aktien som borgar för bolagets fortsatta oberoende med möjlighet att skapa tillväxt och därmed ett ökat värde för ägare, kunder och medarbetare. Målsättningen är att en notering av Dala Energi aktien kan ske i månadsskiftet januari-februari.

Bengt Östling

VD