Vi slutförde under andra kvartalet affären med att öka vårt ägande i Dala vind AB från 3,4 % till 20,3 % och redovisar därmed från och med andra kvartalet Dala Vind som ett intressebolag. Affären genomfördes med både kontant ersättning,165,88 kr per aktie, och genom kvittning mot aktier i Dala Energi vid en emissionskurs på 22 kr per aktie. Värderingen av Dala Vind motsvarar i stort sett substansvärdet i bolaget.     

Vi har i flera avseenden ansträngda marknadsvillkor för kraftproduktionen där inledningen av 2020 har inburit stora prisfall som också fortsatt under andra kvartalet till rekordlåga marknadspriser på el. Samtidigt så är det en volatil elmarknad med stora svängningar från över 2 kr per kWh till ett negativt pris enskilda timmar. Detta förklaras främst av stora inflöden till vattenmagasinen och av en hög vindkraftsproduktion. Tittar man i ett längre perspektiv, från avregleringen 1996, så ser man att det finns höga toppar och djupa dalar som är relativt korta vilket innebär att snittet är ganska stabilt över tid.   

Intresset för mikroproduktion med solceller ökar kraftigt. Prognosen för 2020 av anslutna anläggningar är en dubblering mot 2019. Tillväxten motsvarar elförbrukningen under ett år för nästan 100 villor.  

Vi fortsätter att ansluta fastigheter till vårt fibernät. Även om takten minskar är det fortsatt stort intresse. Glädjande är också att antalet kunder som köper tjänster i nätet ökar. Sedan 2016 har antalet kunder utan tjänster varit relativt konstant. Från årsskifte ser vi ett trendbrott där även antalet kunder som inte utnyttjat fiberanslutningen minskar, vilket är avgörande för den framtida lönsamheten.    

I det ackumulerade resultatet för 2020 ingår en engångseffekt av omstruktureringen av värmeverksamheten. För koncernen sker en förbättring av underliggande EBITDA samtidigt som vi investerade rekordmycket under första halvåret.  

 

I dagsläget slutför vi nyemissionen som påbörjades i juni. Det är verkligen roligt att vi får fler delägare och vi blir nu en bra bit över 4 000 aktieägare när vi slutför emissionen.  

Vi har som tradition att bjuda in våra aktieägare varje år till vår välbesökta och uppskattade årsstämma. I år satte pandemin stopp för planerna om den traditionella stämman. In i det sista planerade vi ändå för en aktieträff i Dalhalla under september men tvingades konstatera att vi fick flytta fram även dessa planer på grund av pandemin. Vi planerar istället för en bra bolagstämma den 21 maj 2021.  

Bengt Östling, VD 

Dokument & länkar