För att öka produktivitet, effektivitet och kvalité samtidigt som vi vill skapa ökad drivkraft för nya affärer har vi påbörjat en omstrukturering av våra verksamhetsområden i koncernen. 2018 fusionerades de tre elnätsbolagen till en redovisningsenhet. Vi renodlar verksamheten i Dala Energi Elnät och Dala Energi fibernät till att bara omfatta själva nätverksamheten, all övrig försäljning sker i koncernmoderbolaget.

Resurser i form av medarbetare och utrustning samlas också i moderbolaget. Vi kommer att redovisa affärsverksamheterna Elnät, Elhandel (Dalakraft), Elproduktion, Fibernät, Värme och Entreprenad. Vi arbetar vidare med att utveckla värmeverksamheten mot ett samgående med Rättvik Energi, där vår värmeverksamhet skall tillhöra en större enhet för att kunna utvecklas. Målbilden är ett samägt bolag där Dala Energi fortsatt är delägare och tillsammans med nya delägare fortsätter att utveckla värmeverksamheten i Dalarna.

Verksamheterna elhandel, elnät och värme är temperaturberoende. Januari var kallare än föregående år, medan februari och mars varit betydligt varmare. Totalt har kvartalet varit varmare. Detta påverkar rörelseresultatet för elnät och värme negativt medan elhandeln i Dalakraft har uppnått ett bättre rörelseresultat.

Under 2018 såg vi stigande marknadspriser på el som dock började falla tillbaka under februari 2019. Den högre prisnivån har påverkat våra kostnader för nätförluster negativt. För koncernen som helhet är vår egen elproduktion för liten för att kompensera kostnadsökningen. På samma sätt har stigande el- och biobränslepriser påverkat våra värmeproduktionskostnader negativt men kompenseras delvis med en prisjustering inför 2019.

Det råder fortsatt osäkerhet gällande den framtida elnätsregleringen som påverkar prognosen för intäktsramens storlek för åren 2020-2023. Vår prisprognos för perioden är i princip oförändrade intäktsnivåer. Om intäktsramen skulle bli lägre än förväntat såg vi tidigare en möjlighet att flytta underintäkter från tillsynsperioden 2012–2015 till 2020–2023, efter ett positivt utslag i överrullningsmålet, och på så sätt bibehålla vår intäktsnivå fram till 2023. Men nu har ett nytt förslag till övergångslagstiftning presenterats vilket innebär att man via en lagändring vill ta bort möjligheter att flytta underintäkter vidare.

Det finns hot men också massor med möjligheter i den omställning som nu sker. Vi ligger i framkant inom många områden. Vi strävar efter att leverera ett enklare liv för människorna i vår byggd. Vi räds inte framtiden – vi skall fortsätta att utvecklas för bygdens bästa investering!

Bengt Östling, Vd Dala Energi

Dokument & länkar