Dala Energis vd Bengt Östling kommenterar till rapporten

 

2020 – ett annorlunda och oerhört intensivt år ur flera aspekter! Vi har under året levt med en pandemi som jag kommenterar särskilt under rubrikerna risker och osäkerhetsfaktorer, utdelning samt under rubriken årsstämma 2021.
 

Väder – något som vi svenskar är världskända för att älska att diskutera och analysera. Energiindex för helåret slutade för 2020 på 84 % av ett normalår, vilket är ovanligt lågt men det unika var att året inte innehöll någon period med rejäl kyla. Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nordpool blev l l öre per kWh vilket är en minskning med 30 öre jämfört med 2019. För första gången upplevde vi även ett negativt systempris under året. För Dala Energi finns det både upp och nedsidor vid varmt väder och låga energipriser, men nedsidan väger alltid över och har påverkat resultatet för 2020 negativt.

EBITDA (rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar) för huvudaffärerna elnät, fibernät, kraftproduktion och entreprenad var under 2020 i princip oförändrat jämfört med 2019. Även det operativa kassaflödet blev i stort sett oförändrat och är fortsatt negativt, -43 mkr, vilket är ett avsteg från kassaflödesmålet som är ett positivt operativt kassaflöde. Orsaken är att vi fortsatt strategiskt investerar i verksamheterna som över tid skall ge en EBITDA tillväxt. Utbyggnaden av fibernätet har fortsatt och vi passerade under året två milstolpar, 3 000 anslutna adresser och l0 000 aktiva kunder.

Vi har under 2020 fattat beslut om att i förtid aweckla vattenkraftstationerna Limåbruk och Sågkvarn till lägsta möjliga kostnad. Vi ska även samordna detta med en återställning av nederdelen av Limån tillsammans med lokala intressenter. Ett samverkansavtal mellan intressenterna är under framtagande. Syftet med samverkan är att bilda en grupp som har goda förutsättningar för att driva projektet och därmed uppnå de samhällsnyttiga fördelar som avses.

Limå kraftverksdamm raserades vid vårfloden 2018 och har sedan dess ej varit i drift. Sågkvarns kraftverk är i drift med en årsproduktion på 500 MWh. Limån har stor potential som lek- och uppväxtområde för sjövandrande öring, harr och sik. Vi har konstaterat att lönsamheten efter nödvändig upprustning och miljöanpassning är så låg att det affärsmässigt är bäst att genomföra en utrivning i förtid. En utrivning är också den åtgärd som ger störst nytta för ekosystemet och därmed möjligheten att uppnå gällande miljökvalitetsnorm.

Kraftverken ska omprövas enligt nationella planen där ansökan ska vara inlämnad senast första februari 2025. Fiskevårdsföreningarna är dock måna om att genomföra utrivningen före den nationella planen. Ett projekt för att driva en utrivning av kraftverken och återställa Limån har därför startats. Projektet finansieras av naturskyddsföreningen ”Bra Miljöval”, Fiskevårdsföreningar, Leksands Kommun och Dala Energi. Beslutet att aweckla kraftverken påverkar 2020 års resultat negativt. 

Vi har under året genomfört ett antal strukturella förändringar. Vi har utvecklat värmeverksamheten genom att bilda Värmevärden Siljan AB. Bolaget ägs med 24,5% vardera av Dala Energi och Rättviks kommun. Resterande 51 % ägs av Värmevärden AB. Den samlade engångspåverkan på årets resultat av hela affären uppgår till 194 mkr. Vi har också fortsatt att utveckla vår affär inom kraftproduktionen genom att öka vårt ägande i Dala vind AB från 3,4 % till 20,3 % och redovisar därmed även Dala vind som intressebolag.

Förändringarna är en följd av ägarnas intentioner, att Dala Energi aktivt skall söka tillväxtmöjligheter inom sitt uppdrag och verka för regional samverkan och/eller strukturutveckling. Dala Energis andelar i intressebolagens EBITDA under 2020 uppgick till ca 23 mkr och andelen i det operativa kassaflödet uppgick till ca 15 mkr.

Den första januari 2021 startar kommunikationsoperatörsbolaget, KURBIT AB, sin verksamhet. Bolaget ägs gemensamt av Dala Energi, Borlänge Energi, Falu Energi & vatten, Hedemora energi och Malungs Elnät med 20% vardera varför även detta bolag kommer att redovisas som ett intressebolag i Dala energikoncern framgent. Syftet med samarbetet är att förbättra lönsamheten i vår fibernätsaffär.

Dala Energi har satt upp en tydlig målbild fram till 2025 och även långt efter det. Inom många målområden har vi en bra status och riktning. Vi når framgångar gällande utbyggnad av fiber och utveckling av elnätet, men också genom våra intressebolag. Det är en framgång att Dala Energi var nominerad till stjärna som årets varumärke i Dalarna. Motiveringen till nomineringen var:

”Med ett stort fokus på databygden och en hållbar framtid har Dala Energi framgångsrikt förädlat och vidareutvecklat sitt varumärke. Här framträder tydligt ett energibolag som vill ge sina kunder lite mer’.

Denna gång räckte det inte hela vägen fram till att bli 2020 års varumärkesstjärna i Dalarna. Jag är dock helt övertygad om att fortsätter vi den resa som vi påbörjat att utveckla Dala Energi så kommer fler framgångar i framtiden. Vår målsättning fram till 2025 är ambitiös och det kommer att krävas ett hårt arbete. Jag vill särskilt tacka alla medarbetare och samarbetspartners för deras insatser under 2020, – det är vi människor som gör att strategiska initiativ lyckas.

En av våra styrkor är vårt engagemang för den byggd vi verkar i. Det driver oss framåt och skapar värde för våra kunder, ägare och medarbetare. Det pågår flera paradigmskiften som påverkar oss inom energiområdet och digitalisering där den långsiktiga målsättningen är att Sverige skall vara klimatneutrala 2045. Omställningen sker genom flera teknikskiften och nya användningsområden, där ett väl utbyggt och fungerande elnät och fibernät är en förutsättning. Under 2021 laddar vi om för att möta framtidens utmaningar och möjligheter som säkerställer ett fortsatt framgångsrikt Dala Energi 2045.

Bengt Östling 
VD 

Bengt Östling

Dokument & länkar