Färdplan för fossilfri uppvärmning

Dala Energi ställer sig bakom visionen, åtagandena, uppmaningarna och färdplanens viljeinriktning mot en fossilfri uppvärmning som idag överlämnas till regeringen. Uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030. År 2045 ska sektorn vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen. Samverkan är ett viktigt medel för att åstadkomma omställningen.

Färdplanen har tagits fram i samarbete mellan ett stort antal aktörer som enats om visionen som också ligger helt i linje med, och till och med överträffar, Sveriges mål: att senast år 2025 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

– Det är viktigt för oss att vara delaktiga i hållbarhetsfrågorna och det är självklart att vi ställer oss bakom planen för fossilfri uppvärmning. Vi ser en ökad efterfrågan av el inom transportsektorn och för att motverka detta kan fjärrvärme reducera elanvändning och bidra till effektreduceringar i ett smart och hållbart energisystem. Vi använder idag 100 procent lokala biobränslen, så vi har redan kommit mycket långt men självklart finns det mer att göra, berättar Bengt Östling vd Dala Energi. 

Läs mer om färdplanen för fossilfri konkurrenskraft
www.fossilfritt-sverige.se

KONTAKTPERSONER
Bengt Östling
, vd Dala Energi. 0247-738 02
Kent Byman
, kommunikationschef Dala Energi, 076-117 49 28