Dala Energi AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 20160101 – 20161231

VD:S KOMMENTARER Efter ett första halvår som VD kan jag sammanfatta 2016 som ett av bolagets intensivaste år någonsin.  

Efterfrågan på fiber har ökat kraftigt, 2016 tecknades avtal för över 2 000 villaanslutningar och vi har byggt och anslutit cirka 1 600 fastigheter till vårt öppna fibernät. Utvecklingen fortsätter och vi går in i 2017 med fulltecknade orderböcker.

Totalt har 26 fiberprojekt genomförts, med över 30 schaktlag och över 100 yrkesarbetare där ett flertal engagerades genom olika integrationsprojekt. Det är ett generellt högt tryck på fiberutbyggnaden i Sverige vilket visar sig på flera sätt, ibland utanför vår kontroll och det resulterar i att vi inte alltid kan leverera fiber på det sätt vi önskar. För oss har det inneburit att vi obalanserat styrt mot att öka antal anslutningar, där kostnad och kvalité har fått stå tillbaka, vilket inte är långsiktigt hållbart.

För att skapa långsiktig hållbar tillväxt i fiberaffären genomför vi nu åtgärder för att förbättra kvalitén och minska vår kostnad för att ansluta fastigheter till fibernätet. Verksamheten visar för första året ett positivt rörelseresultat. Sammantaget är investeringarna i fibernät och elnät dubblerade mot föregående år, vi har delvis lyckats med att ta hem samordningsvinster genom samförläggning men det finns fortsatt potential till ytterligare synergier.

2016 var elnätets tillgänglighet 99,983% vilket innebar att av årets 527 040 minuter var 526 950 minuter tillgängliga. Vi är inte nöjda, vi har ökat takten i att förnya elnätet för att förbättra leveranssäkerheten och leveranskvalitén.

Värmeverksamheten har under året tappat kunder men också tagit nya, nettoeffekten är en svag tillväxt. Samarbetsprojektet Biodal levererar enligt plan, vilket är en förutsättning för en långsiktig bra fjärrvärmeaffär i Insjön.

Vårt delägande i Dalakraft är strategiskt viktigt. Det är glädjande att Dalakraft med bra produkter och kostnadsfokus skapat ett rekordresultat för 2016. Vi har påbörjat en resa mot ett framgångsrikt Dala Energi 2025.

Med en reviderad affärsidé, där Dala Energi är en regional koncern som agerar lokalt på våra olika marknader. Vi skall erbjuda lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd – på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.

Vårt fokus skall ligga på att leverera en kundupplevelse som är lite mer. Vår nya vision, tillsammans för bygdens bästa investering, handlar om att vi tillsammans skall utveckla vår bygd och se det som en investering för kommande generationer. Det skall självklart också vara bra för våra ägare att man har investerat i ett framgångsrikt Dala Energi.

Vår devis – Lite mer för bygden.

Bengt Östling VD 

Dokument & länkar

Release