Bokslutskommuniké 2019 för Dala Energi

Vd Bengt Östlings kommentarer till bokslutet för 2019 och den nu pågående Coronakrisen. 

2019 var ett rekordår ur flera aspekter! Ökat rörelseresultat trots oförändrade elnätspriser, samtidigt som vi ökade investeringstakten i förnyelsen av elnätet för att möta framtida utmaningar i ett nytt energilandskap med mer mikroproduktion, storskalig vind- och solkraft, laddbara fordon och stora mängder information som kan användas för att optimera ett helt förnybart energisystem. Avbrottstiden minskade under året till en rekordlåg nivå där den långsiktiga målbilden är inga kundupplevda fel. 

 

En bidragande orsak till det ökade rörelseresultatet är att fibernätsaffären fortsatte att växa. En tillväxt med 2 244 anslutningar under en 12-månaders period, är med god marginal ett rekord! Resultattillväxten bygger till stor del på ökade engångsintäkter. Anslutningar bygger potentialen inför framtiden, samtidigt som det är en stor utmaning att fylla nätet med tjänster som skapar högre nätintäkter per anslutning.   

  

Värmeverksamheten levererade ett resultat i nivå med föregående år, detta trots en varm inledning och avslutning på året. Vi tecknade under hösten ett avtal med Värmevärden AB och Rättviks kommun om ett partnerskap där vi tillsammans skapar en starkare värmeverksamhet. Den 1 januari 2020 startade samarbetet Värmevärden Siljan AB, ett delägt bolag som ägs till 51% av Värmevärden AB samt Dala Energi AB (24,5%) och Rättviks kommun (24,5%). Genom det nya partnerskapet med Värmevärden kommer vi tillsammans att skapa en starkare värmeverksamhet som ger mervärden för våra kunder, medarbetare och delägare.  

  

Ett annat partnerskap som verkligen levererar är vårt delägande i elhandelsföretaget Dalakraft som levererar operativa ekonomiska nyckeltal som är i topp mot jämförbara bolag samtidigt som Dalakraft har förbättratr sin kundnöjdhet och ligger på femte plats i Sverige. 

  

Vi fortsätter att utveckla vår kraftproduktionsverksamhet. Dels genom förvärv av ett vindkraftverk på Hedboberget och dels genom förvärv av en andel i vindparken Riskebo i Hedemora Kommun, där byggnationen påbörjas under 2020. Parken förväntas tas i drift i slutet 2021. 

  

Vds kommentarer gällande den nu pågående Coronakrisen  
Som alla vet står världen och Sverige inför utmaningar i och med det nya Corona-viruset, Covid-19. Det var nog inte många som i början av året hade kunnat förutspå det scenario som vi nu står inför. Ett läge med en otroligt varm vinter, rekordlåga elpriser och en pandemi i världen där man stänger ner hela länder i Europa, var omöjligt att förutse för bara ett par månader sedan.

Effekten för Dala Energi har hittills varit relativt begränsad, men det kan ändras fort. Verksamheterna fortsätter som vanligt så långt det är möjligt trots rådande omständigheter i samhället. Att den nuvarande pandemin är en unik situation är de flesta experter överens om, men ungefär där slutar konsensusen. Grundbulten i Sveriges strategi är att minska spridningstakten så mycket som möjligt. På så sätt sprids smittan under ett längre tidsförlopp vilket gör situationen mer hanterbar för sjukvården och samhället i stort. 

  

För Dala Energi innebär detta: 

• Att säkerheten för våra medarbetare, kunder och ägare är av högsta prioritet. 

• Att vi med kontinuitet levererar samhällsviktiga funktioner i form av el, internet (fiber) och värme. 

• Att vi hjälper samhället att begränsa och minska spridningstakten. 

• Att om möjligt fortsätta investera och underhålla våra nät som planerat för att det ska bli så liten påverkan som möjligt på det ekonomiska systemet. 

  

Vi har infört en rad åtgärder för att minimera risker. Vi har också företagskunder som naturligtvis drabbas hårt. Regeringen sätter in olika stödsystem för att hjälpa företagen. Vi har befintliga rutiner där vi kan ge drabbade företag under vissa förutsättningar anstånd med betalning av sin faktura. Vi stärker upp för att föra en proaktiv dialog med företag som börjar komma efter med betalningar. Vår branschförening Energiföretagen för en dialog med regeringen för att se om det är möjligt att tillfälligt förändra regelverket för energiföretag. Bland annat bör elnätsföretagen få anstånd av energiskatten på el, i samma utsträckning som vi beviljar anstånd för företagskunder. Vidare bör regeringen utfärda kreditgarantier för företagskunder som beviljas anstånd. 

  

I den nu pågående krisen aviserar flera bolag att man ändrar sin utdelning. 2018 tog styrelsen fram en utdelningspolicy, som för koncernen ska vara långsiktig och stabil. Trots det osäkra läget i omvärlden föreslår styrelsen en utdelning som ligger i linje med intentionerna i policyn. Detta med bakgrund till att – likviditet i bolaget är god efter försäljning av delar av värmeverksamheten den 1 januari 2020, att vi strävar efter att hålla en långsiktigt stabil utdelning och att lejonparten av bolagets aktieägare är lokala ägare i vår bygd. Utdelningen når dock fortsatt inte upp till den långsiktiga målsättningen om en utdelning om 20–50 % av resultatet efter skatt. 

  

Regeringens beslut om att inte tillåta allmänna sammankomster med över 50 personer ger naturligtvis även konsekvenser för Dala Energi, som normalt har en bolagstämma med cirka 700 deltagare. Även om förbudet just nu inte gäller bolagstämmor, eftersom dessa inte räknas som allmänna sammankomster, har vi tagit ett beslut om att 2020 års stämma måste genomföras på ett annat sätt i år. Vi vill i allra högsta grad vill ta vårt ansvar för att minska risken för smittspridning i vår bygd. Vi sätter våra aktieägare, styrelse och medarbetares säkerhet först. Vi har och kommer att informera alla aktieägare i separat utskick om de avsteg vi gör från det normala vilket innebär att vi stryker middag med underhållning, byter plats till Dalhalla och uppmanar våra 3 500 aktieägare att använda ombud. Vi har också informerat om att vi har för avsikt att bjuda in till en bolagsträff i höst om läget tillåter. Detta kan ändras om regelverket eller rekommendationer för bolagstämmor och allmänna sammankomster förändras. 

  

Vi fortsätter tillsammans jobba för bygdens bästa investering.  
Bengt Östling, Vd Dala Energi

  

  

  

Dokument & länkar

Release