Som tidigare kommunicerats bedömer styrelsen att ett byte av handelsplats för Dala Energis aktier till Nasdaq First North Growth Market skapar bättre förutsättningar för att Dala Energi ska vara en folkaktie i vår bygd, där handel kan ske via normala aktiehandelns kanaler för noterade aktier. Samtidigt som en ny handelsplats ska skapa bättre förutsättningar för en korrekt marknadsvärdering av Dala Energi-aktien som borgar för bolagets fortsatta oberoende men med möjlighet att skapa tillväxt och därmed ett ökat värde för ägare, kunder och medarbetare. Förutsatt att Dala Energi erhåller slutligt godkännande från Nasdaq kommer aktierna i Dala Energi att handlas med kortnamn DE och ISIN kod SE0000201253.

Aktieägarna i Dala Energi kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med den planerade noteringen.

Vidare sker ingen nyemission i samband med den planerade noteringen.

Rådgivare
Dala Energi har i samband med genomförandet av noteringen anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare och Redeye AB som certified adviser.

 

Leksand den 21 januari 2022
Dala Energi AB (publ)

Styrelsen