Vd Bengt Östlings kommentarer för perioden

2020 har varit ett omtumlande år så här långt. Det varma vädret har reducerat elförbrukningen samtidigt som mycket nederbörd i Norden och blåsigt väder har pressat ner elpriserna dramatiskt för producenterna. Den lägre elanvändningen påverkar oss genom lägre elnätstransiteringar och det mycket låga elpriset påverkar våra intäkter i våra vatten- och vindkraftverk.

Detta samtidigt som vi är mitt i en pandemi som aldrig verkar vilja ta slut. Våra medarbetare har på ett föredömligt sätt hanterat den unika situationen vi är i och anpassat arbetssätt och rutiner för att hållbart kunna möta våra kunders förväntningar och fortsatt bedriva en normal verksamhet med rekordstora investeringar i våra el- och fibernät för bygdens utveckling.  

Vi fortsätter att ansluta fastigheter till vårt fibernät. Även om takten minskar och är något lägre än planerat så är det fortsatt ett stort intresse samtidigt som det på kommersiella grunder blir svårare och svårare att ansluta nya fastigheter på landsbygden utan bidrag. Vi fullföljer och levererar det vi har lovat samtidigt som vi börjar ställa om verksamheten från försäljning och expansion till en effektiv förvaltning. Detta genom att ta ett kliv uppåt i värdekedjan vilket är nyckeln till att nå en långsiktig lönsam fiberaffär. 

Som ett led i att effektivisera och öka samarbetet gällande förvaltning, drift och utveckling av det aktiva nätet så planerar vi att gå samman med Falu Energi & Vatten, Borlänge Energi, Malungs Elnät samt Hedemora Energi för att gemensamt bilda ett kommunikationsoperatör- (KO) bolag. Samarbetet kommer att drivas under bolagsnamnet KURBIT AB. Bildandet av KO bolaget avvaktar beslut i kommunfullmäktige i Falun, Borlänge och Hedemora. Under förutsättning att detta framskrider som planerat kommer KURBIT starta sin verksamhet den 1 januari 2021. KURBIT kommer i slutet av 2021 ersätta vårt nuvarande avtal med kommunikationsoperatören Zitus. Lyckas samarbetet utvecklas som planerat kommer lönsamhet i vår fiber- och kommunikationsaffär avsevärt förbättras från 2022.

Det pågår flera paradigmskiften som påverkar Dala Energi både inom energiområdet och digital kommunikation där den långsiktiga målsättningen är att Sverige ska vara klimatneutrala 2045. Omställningen sker genom flera teknikskiften och nya användningsområden, ett väl utbyggt och fungerande elnät och fibernät är en förutsättning.

Den pågående pandemin påskyndar paradigmskiftena som skapar möjligheter för Dala Energi, där vi med vår infrastruktur som bas fungerar som ett nav i en hållbar utveckling i vår bygd. Framtiden handlar till stor del om att vi lyckas göra en förflyttning till att erbjuda attraktiva lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.

Avslutningsvis vill jag hälsa 801 nya aktieägare välkomna till Dala Energi. Vi är nu drygt 4 300 aktieägare och jag ser fram emot att vi tillsammans kan fortsätta att utveckla Dala Energi till en av bygdens bästa investeringar.    

Bengt Östling, VD 

Bengt Östling

Dokument & länkar