Dala Energi AB (publ) Delårsrapport Q3 2019

20190101 – 20190930 

VD:S KOMMENTARER FÖR PERIODEN

Summerar vi verksamheterna som helhet till och med tredje kvartalet ser vi ett ökat rörelseresultat jämfört med samma period föregående år, samtidigt som vi också driver rekordmånga investeringsprojekt i våra el- och fibernät. Entreprenadverksamheten visar ett negativt resultat till följd av låg debiteringsgrad under semestermånaderna och i externa projekt med baktung fakturering.  

Den 9 oktober fattade Energimarknadsinspektionen (Ei) beslut om intäktsramen för elnätsverksamheten för perioden 2020-2023 med 851 597 tkr i 2018 års prisnivå. Detta  innebär en sänkning med ca 7% mot nuvarande intäktsram. Eftersom vi inte har utnyttjat hela intäktsramen blir det kortsiktigt en liten påverkan. Regeringen har också presenterat att elnätsföretagen ska få använda de outnyttjade intäkterna från 2012-2015 som branschen har rätt till, för investeringar under perioden 2020-2027. Detta tillsammans med outnyttjade intäkter från perioden 2016-2019 gör att Dala Energi står väl rustade inför framtiden. Vår prispolicy är att elnätsavgifterna skall vara skäliga och att vi ska sträva efter att distribuera el med hög tillförlitlighet som är långsiktigt hållbart. Vi skall ständigt förbättra oss för att leverera en av Sveriges prisvärdaste elnätstjänster och vi skall vara långsiktiga i vår prissättning med en stabil prisutveckling där vi utnyttjar beslutade intäktsramar på ett ansvarsfullt sätt. Med nu kända fakta är vår bedömning att nuvarande intäktsnivå kan indexregleras fram till 2028.  

Vi har tecknat ett avtal med Värmevärden AB och Rättviks kommun om ett partnerskap där syftet är att tillsamman skapa en starkare värmeverksamhet. Vi bildar tillsammans med Rättviks kommun ett gemensamt bolag där 51% säljs till Värmevärden AB som kommer att överta det operativa ansvaret för värmeverksamheten i Leksand och Rättvik. Vi äger vid sammanslagningen en större del i det gemensamma bolaget och avser att sälja 29,2% av bolaget till Värmevärden. Efter försäljningen äger Dala Energi och Rättviks kommun vardera 24,5%. Efter hänsyn till lösen av skulder i dotterbolaget Dala Energi Värme AB och kostnaderna för omstruktureringen blir kassaflödeseffekten för koncernen ca 137 mkr. Affären beräknas slutföras under första kvartalet 2020. 

I samband med omstruktureringen av värmeverksamheten har koncernens vattenkraftverk flyttats till ett eget dotterbolag, Dala Energi Kraftproduktion AB. Den 1 oktober lämnades ett förslag till regeringen för en nationell plan för omprövning av vattenkraftens miljövillkor. Förslaget innebär att våra kraftstationers miljövillkor skall omprövas, för Siljans 2025 och övriga 2036. Om-prövningen kommer att påverka den framtida elproduktionen, samtidigt som vi kommer att kunna ansöka om medel från vattenkraftensmiljöfonden för finansiering av miljöåtgärder, eventuella produktionsförluster samt utrivning inom ramen för den nationella planen. För att fortsätta utveckla produkktionsaffären pågår det diskussioner om att Dala Energi skall förvärva Rättviks kommuns två vindkraftverk på Hedboberget.    

Fibernätsaffären fortsätter att växa. Vi har hittills i år anslutit drygt 1 200 adresser och har totalt 11 700 anslutna till vårt öppna fibernät och bedömer att vi vid utgången av 2020 har passerat  13 000 anslutningar. Potentialen är stor inför framtiden, samtidigt som det är en stor utmaning att fylla nätet med tjänster som skapar högre nätintäkter per anslutning. Framtidsanalysen av framtidens fiberaffär är som konsten att klia sig innan det börjar klia.      

 

Bengt Östling, Vd 

Dokument & länkar

Release