Dala Energi AB (publ) Delårsrapport Q3 2018

Information offentliggjord onsdagen den 14 november 2018

VD:S KOMMENTARER FÖR PERIODEN
Det kom ett brev till mig från en nybliven aktieägare med en mycket bra reflektion. Dala Energi kommunicerar ofta om ett helt nytt, hållbart och förnybart energisystem utan att ange vad man själv bidrar med. Vad gör Dala Energi egentligen för att främja omställningen?
För att nå klimatmålet skall omställningen ske genom att elektrifiera Sverige inom nya användningsområden samtidigt som produktion av el blir mer lokal och småskalig, men också med ny teknink. Detta tillsammans med möjligheterna som en utökad digitalisering ger skall Sverige vara klimatneutrala år 2045. För att klara omställningen behövs en bra infrastruktur i el- och fibernätet. Vi investerar mer än någonsin i våra nät för att infrastrukturen som är grunden till omställningen skall finnas på plats.

Det skall vara enkelt att bli prosument. En prosument är en kund som producerar el för eget behov samtidigt som den el som produceras kan konsumeras av andra genom att distribueras ut på elnätet. Vi ser under 2018 en fördubbling, mot föregående år, av anslutningar av nytillkommna mikroproducenter. Vi samarbetar med Dalakraft, genom vårt delägande, för att kunna erbjuda kundlösningar som till exempel laddinfrastruktur för elbilar, solcellspaket och olika internettjänster. Målet är att introducera fler tjänster som främjar till omställningen mot Sveriges klimatmål. Man skall inte heller glömma bort vårt fjärrvärme som till 100 % är baserad på lokala biobränslen och som därmed bidrar stort till ett hållbart och förnybart energisystem. Både genom att använda förnybar energi men också genom att reducera elbehovet när det är som kallast ute. Men vi är bara i början av en resa och Dala Energi behöver och kommer att göra mer för att främja omställningen.

I stort följer våra verksamheter elnät, elproduktion och värme lagda planer. Elnätet ökar rörelseresultatet till stor del beroende på årets prisjustering och god kostnadskontroll. Samtidigt planerar vi för stora investeringar i elnätet vilket kommer att påverka kassaflödet från verksamheten negativt under något år. Inför 2019 sker ingen generell justering av elnätspriserna. Utvecklingen avseende elhandeln är positiv där Dalakraft för perioden presenterar en ökad kundtillströmning och ett mycket bra rörelseresultat.

För fibernätsverksamheten ser vi ett sämre resultat än för samma period föregående år. Vi dras generellt med förseningar i projekten orsakade av en snörik vinter samt resursbrist och långa handläggningstider hos Trafikverket vilket påverkar rörelseresultatet negativt. Tyvärr drabbas kunder som redan nu har väntat länge på sin anslutning. Vi gör kraftansträngningar under sista kvartalet för att hålla de leveranstider som vi har lovat. Orderläget är fortsatt bra och vi ser en bättre situation inför 2019 och 2020. Det finns stor potential att förtäta nätet som ger en bra hävstång på redan genomförda investeringar.
Vi kommer i slutet av året, tillsammans med Dalakraft, att introducera en utökad tjänst som skall göra det enklare för fler kunder att ansluta sig till fibernätet.
Bengt Östling
VD

Dokument & länkar

Release