Dala Energi AB (publ) Delårsrapport Q2 2021

Andra kvartalet präglas som alltid av ökade investeringar i el- och fibernätet samt av fallande engångsintäkter för anslutningsavgifter, vilket påverkar det operativa kassaflödet. Anslutnings-avgifterna återhämtar sig framför allt under fjärde kvartalet då inkoppling av kunder sker i slutet av investeringsprojekten. Prognosen för året pekar på en bra tillväxt med 1 100 fastigheter till fibernätet samtidigt som vi också har ett högt tryck avseende nyanslutningar till elnätet. Prognosen gällande det operativa kassaflödet pekar mot att vi under 2022 når ett positivt kassaflöde.

VD:S KOMMENTARER FÖR PERIODEN
Det nya kommunikationsoperatörssamarbetet i Kurbit AB är under uppstart och en nyemission har genomförts under kvartalet där vi har ökat vårt ägande. Arbetet med att migrera fibernätet till Kurbit har påbörjats och under tredje kvartalet startar vi en flytt av kunder och tjänsteleverantörer som skall vara slutförda i början av november. Arbetet med migreringen medför initialt engångskostnader men från och med år 2022 kommer intäkterna från tjänster i nätet att öka markant.

Ökade marknadspriser på material samt bristen på halvledare börjar märkas i energibranschen vilket kommer att påverka våra investeringsprojekt under 2021 och 2022 med förseningar och kostnadsökningar till följd. Vi försöker att anpassa oss efter rådande omständigheter.

Elpriset fortsätter att återhämta sig med ett snittpris på 39,1 öre/kWh vilket skall jämföras med samma period föregående år då priset var 16,1 öre/kWh. Elpriset är numera tillbaka på en mer normal nivå. Vad gäller uppförandet av det delägda vindkraftverket i Riskebo är en försening aviserad från Vestas på grund av brist på fraktmöjligheter såsom tillgång till fartyg och transportutrustning. Ett övertagande är därmed framflyttat och planeras till årsskiftet 2021/2022.

Årsstämman för Dala Energi har beslutat att Dala Energi aktien skall listas och marknadsnoteras på en handelsplats med MTF-plattform. En flytt av aktien skapar bättre förutsättningar för att Dala Energi skall vara en folkaktie i vår bygd, där handel kan ske via aktiehandelns kanaler för noterade aktier. Samtidigt som en ny handelsplats skall skapa bättre förutsättningar för en korrekt marknadsvärdering av Dala Energi-aktien som borgar för bolagets fortsatta oberoende men med möjlighet att skapa tillväxt och därmed ett ökat värde för ägare, kunder och medarbetare. Ett förberedande arbete är inlett med att notera aktien på en MTF-plattform. Vi kommer under oktober att presentera mer information samt en tidsplan för en notering.

Styrelsen har bjudit in styrelsen för Edsbyns Elverk till en dialog om ett samgående. Syftet är att skapa en starkare, lönsammare och mer effektiv koncern än om bolagen skulle fortsätta var för sig. Initiativet är drivet av att förändringstrycket i energi- och kommunikationsmarknaden är högt, vi är rörliga och anpassar oss till nya förutsättningar. Samhällets digitalisering har möjliggjort helt nya arbetssätt som med ny teknik ger stora möjligheter till verksamhetsmässiga skalfördelar. Det ger oss möjlighet att skapa effektiva och geografiskt spridda verksamheter genom virtuella organisationer. Vi kan effektivt jobba för att stärka regioner så att människor och företag kan leva och utvecklas i vår bygd. Genom ett samgående skull vi kunna fortsätta vara lokala i både Dalarna och Hälsingland samtidigt som vi är effektiva.

Bengt Östling, VD