Dala Energi AB (publ) delårsrapport Q2 2018

Avser perioden 20180101-20180630

VD:S KOMMENTARER FÖR PERIODEN

Om en boll kommer rullande förbi en hund och en människa, så skulle hunden troligen fundera på vart bollen är på väg och titta framåt. En människa som ser en boll komma rullande från ingenstans tittar förmodligen åt andra hållet och funderar på vart bollen kom ifrån. Det är många bollar i rullning i omvärlden och på Dala Energi.

Den 16 augusti beslutade regeringen att skärpa förordningen för intäktsregleringen av elnätsavgifter för perioden 2020-2023. Enligt regeringen innebär det att de flesta elnätskunderna kan få upp till 21 % lägre elnätsavgifter från 2020. Vi analyserar nu konsekvenserna av beslutet. Effekten av förändringen innebär att intäktsramen sänks men eftersom vi historiskt inte har utnyttjat hela den beslutade ramen kommer konsekvensen att bli mindre för oss. Detta samtidigt som det pågår en rättsprocess om att outnyttjad ram från perioden 2012-2015 får rullas med till perioden 2020-2023. Vi skall leverera en av Sveriges prisvärdaste elnätstjänster med en prisutveckling som är långsiktigt hållbar. Med nu kända fakta är vår bedömning att nuvarande intäktsnivå för den reglerade elnätsverksamheten kan bibehållas fram till 2024.

Kortsiktigt är det ingen bra förändring. Man kan förenklat beskriva det som att pendeln nu slår tillbaka. El nätsföretagen har haft ett för högt tak vilket vissa företag har utnyttjat genom att maximera sina intäkter. Nu blir taket istället långsiktigt för lågt vilket kommer att påverka möjligheten till att förnya och utveckla elnäten. Långsiktigt är det dock en bra förändring för branschen, eftersom delar av elnätsbolagen har glömt bort syftet med sin verksamhet, det vill säga för vilka och varför man skall göra vad. Men en ny marknadsmodell, den elhandlarcentriska modellen, hoppas jag att hela branschen börjar sätta kunden och hållbarheten i fokus och ser ny teknik som en möjlighet istället för ett hot. Då kommer pendeln att svänga och vi får en långsiktig sund elmarknad där Dala Energi kan vara framgångsrik.

Utbyggnaden av fibernätet fortsätter och prognosen är att vi passerar l 0 000 anslutna adresser före årets slut. Vi dras generellt med förseningar i projekten orsakade av en snörik vinter samt resursbrist och långa handläggningstider hos Trafikverket. Men också för att vi har en konkurrenssituation som innebär att vi inte har tillräckligt många kunder i vissa områden för byggstart. Potentiella kunder är bundna till avtal hos konkurrenter som inte lämnar besked om projektet skall realiseras eller inte. Tyvärr så drabbar detta i slutändan kunderna. Vi ser också att mer bidrag måste till för att nå fler områden.

Vårfloden var intensiv och under perioden uppstod ett dammbrott vid utloppet av sjön Lång i Limå vattendrag. Dammen ägs av Fortum, men Dala Energi sköter vattenhushållningen. Dammbrottet gav följdskador på dammen vid Limå bruk. En utredning pågår gällande framtiden för Limå vattendrag med hänseende på kraftproduktion, biologisk mångfald och kulturminne.

Som helhet presterade våra verksamheter elnät, elhandel (Dalakraft), kraftproduktion och värme bättre än motsvarande period i fjol. För fibernätsverksamheten drar förseningar ner resultatet då anslutningstakten är lägre än planerat.

Bengt Östling

VD

Dokument & länkar

Release