Dala Energi AB (publ) Delårsrapport Q2 2017

Den 28 juni 1897, för 120 år sedan, registrerades nuvarande Dala Energi AB i Rättvik som Nya Ickå Tullkvarns AB. Då var ändamålet att idka kvarnrörelse samt att driva försäljning av spannmålsprodukter.

Drygt 10 år senare påbörjades en ny verksamhet i form av generering av elektrisk kraft i Nykvarns vattenkraftstation. Krafttillgången från bygdens stora och små vattenkraftverk och utbyggda eldistributionsnät möjliggjorde att elkraften blev varje persons egendom för belysning, motordrift och uppvärmning. Elkraften var något exklusivt. Idag ser vi ett helt annat energisystem framför oss där den småskaliga vattenkraften bidrar mycket lite till elförsörjningen och ett hållbart samhälle.

Framtiden för den småskaliga vattenkraften är osäker. Miljö- och energidepartementet har skickat ut en promemoria på remiss avseende förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft med avsikt att ställa högre miljökrav. Ett lagförslag väntas under hösten. För att prioritera åtgärder skall en nationell plan tas fram och samtliga 7 400 kraftverk och dammar skall genomgå en ny och förenklad tillståndsprocess. Detta kan innebära att fiskvägar behöver byggas eller att utrivning av småskalig vattenkraft blir aktuell. Finansieringen av miljöåtgärderna skall ske via en nationell fond.
Idag är vattenkraften en liten del av koncernens verksamhet.

Vi fokuserar nu på att möta framtidens krav – att kunna erbjuda lösningar inom energi och digitalkommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.

Fr.o.m. 1 maj samordnade vi kundkontakter med Dalakraft, vilket innebär ökade öppettider med högre service samtidigt som det ger lägre kostnader. Samordningen är också ett led i att förbereda oss för en elhandlarcentrisk marknadsmodell som beräknas införas 2021.

Expansionen av fibernätet fortsätter och under sommaren passerade vi 8 000 anslutna adresser vilket är en ökning med 47 % under dom sista 12 månaderna. Även nyttjandegraden ökade från 57 % till 63 %. Dala Energi har tilldelats ett uppdrag av Gagnefsbostäder AB att leverera fibernät till bolagets samtliga lägenheter och lokaler.
Även elnätet expanderar. Det har under årets första sex månader anslutits över 100 nya
elanläggningar. Vi ser också en ökad efterfrågan av serviceavtal hos våra högspänningskunder som ser Dala Energi som en bra partner för tillsyn av sina högspänningsanläggningar.

Dala Energi är inne i en kraftig investerings- och tillväxtfas med nya kunder och nya affärer. I stort sett samtliga verksamheter visar en bra resultattillväxt under första halvåret jämfört med samma period 2016. Undantaget är kraftproduktionen som har låg produktion och ökade kostnader för underhåll. Vidare så har elhandeln, via vårt delägande i Dalakraft, ett sämre resultat än föregående år. Detta beror på att Dalakraft hade ett extremt bra första kvartal 2016 där kombinationen av lågt råkraftpris med kall väderlek medförde ett högt täckningsbidrag i elhandelsaffären. 2017 är ett normalår och följer plan.


Bengt Östling
VD

Bengt