Dala Energi AB (publ) delårsrapport Q1 2018

2018-01-01- 2018-03-31

VD:S KOMMENTARER FÖR PERIODEN

Första kvartalet kan sammanfattas med- vinter på riktigt!

Antal graddagar var fler än för normalåret. Graddagar är ett mått på uppvärmningsbehovet. För värmeverksamheten innebar detta en ökad värmeförsäljning med 17 % jämfört  med motsvarande period föregående år. Trots kallt väder har värmeproduktionen baserats till 100% på biobränsle vilket visar på att vi har en hållbar värmeaffär. Till följd av den kalla väderleken blev elnätsomsättningen 12% högre under första kvartalet jämfört med föregående år. Tillgången på snö och vatten bidrog också till en ökad kraftproduktion i våra vattenkraftverk. 2017 års vattenkraftproduktion var dock låg som jämförelse. Detta tillsammans med stigande elpriser har bidragit till en positiv utveckling för samtliga energiprodukter.

På grund av den kalla vintern gick utbyggnaden av fibernätet på sparlåga och dras fortfarande med en del förseningar. Vi har under perioden passerat 9 000 anslutna adresser och tillväxttakten på årsbasis är l 6 %. Vi är mitt i en fiberresa där vi fortsätter att satsa på fibernätsutbyggnaden för att fram till 2020 kunna ansluta ytterligare 4 000 fastigheter till vårt öppna fibernät. Utvecklingen för digital kommunikation är långt ifrån över när nätet är byggt. Vi har stora möjligheter att förädla värdet av fibernätet genom att utveckla tjänster som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.

Skattskyldigheten för energiskatt på el flyttades från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari, vilket har påverkat kassaflödet för perioden positivt.

För att Dala Energi skall kunna fortsätta att utvecklas krävs engagerade medarbetare med rätt kompetens. Vi genomför ett antal nyrekryteringar  men satsar också på att utveckla befintliga medarbetare. Det är med viss oro som vi ser hur svårt energibolag har att rekrytera nya medarbetare. Det gäller inte bara energibranschen utan i stort i hela näringslivet. Sju av tio företag som har försökt att rekrytera anger att det har varit svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. Vi skall vara en attraktiv arbetsgivare och därmed också lyckas att attrahera nya medarbetare. Vi måste också samarbeta med andra för att skapa kritiska massor av kompetens för att kunna rationalisera de traditionella processerna, fokusera resurser på områden som kräver utveckling och därmed vara mindre sårbara. Kompetensförsörjning och samarbeten är två strategiskt viktiga områden för Dala Energi. 

Vi har tecknat att avtal med Kamstrup avseende leverans av ett helt nytt mätinsamlingssystem. Med nya elmätare och systemlösningar kommer vi att säkerställa effektiv datainsamling, vilket kommer att utgöra grunden för en optimerad nätverksdrift, förbättrad kundservice och bättre beslutsunderlag för investeringar. Men vi kommer också att kunna erbjuda nya tjänster till våra kunder. Projektet drivs av Dala Energi tillsammans  med Hedemora Energi, Smedjebacken Energi, Envikens Elnät, Malungs Elnät och Sandviken Energi. 

VD

Bengt östling

Dokument & länkar

Release