Bokslutskommuniké 2021 – Dala Energi redovisar ett rörelseresultat för helåret 2021 med 72 mkr

Vd:s kommentarer till 2021 2021 blev ett särskilt märkligt år med nya insikter som varit utmanande men också visat sig vara berg av möjligheter. Coronapandemin fortsatte hålla sitt grepp om världen, samtidigt som elmarknaden gick från rekordlågt till rekordhögt elpris. Året gav också rekordhöga noteringar för såväl tim-, dygns-, vecko- som månadsgenomsnitt.

EBITDA
EBITDA (rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar) för verksamheterna elnät, fibernät och kraftproduktion förbättrades med 3 procent jämfört med 2020. Även det operativa kassaflödet för verksamheterna förbättrades, men är fortsatt negativt. Orsaken är att vi fortsätter att strategiskt investera i verksamheterna som över tid skall ge EBITDA tillväxt.

Investeringsportföljen omfattade vid årsskiftet 641 mkr fördelat på 196 projekt, där 70 procent är upparbetat. Sedan 2016 har medelavbrottstiden minskat med hela 134 minuter, vilket är ett kvitto på att investeringarna i elnätet gett resultat i form av ökad leveranssäkerhet. Medelavbrottstiden för elnät sjönk under 2021 till 62 minuter. Vid årsskiftet var knappt 15 000 adresser anslutna till fibernätet och vi är den ledande aktören inom det geografiska elnätsområdet.
 

VÅRA INTRESSEBOLAG
Intressebolaget Dalakraft AB, har på det stora hela bemästrat den kraftiga prisuppgången, profilrisker förknippade med volatila priser och stora skillnader mellan prisområden med sin utvecklade affärsmodell för elhandel. Samtidigt som intressebolaget Dala Vind AB prissäkrar elpriser i förväg, återspeglas inte den kraftiga prisökningen för fjärde kvartalet i intressebolagets Dala Vinds resultat. Dala Vinds verksamhet avseende projektutveckling har genomgått både med- och motgångar under året. Den lokala debatten om vindkraft medför att mer kraft behöver läggas på dialog och kommunikation.

Synergierna genom bildandet av Värmevärden Siljan AB 2020 överträffar förväntningarna, verksamheten levererar högre EBITDA vid en lägre prisutveckling mot kunderna än planerat. Ett kvitto på att tesen ”själv är inte bäste dräng” håller. Uppstarten av kommunikationssamarbetet KURBIT AB under 2021, indikerar på samma utveckling.
 

VÅRA MÅL
Vi har satt upp en tydlig målbild fram till 2025, men även för många år därefter. Inom flera målområden har vi en bra status och riktning. Vi når fortsatta framgångar gällande utbyggnad av fiber och utveckling av elnätet, men också genom våra intressebolag, men vi når under 2021 inte upp till ägarnas intensioner och finansiella målsättning. Målen är att uppnå en soliditet över 35 procent, ett positivt operativt kassaflöde men investeringar av strategisk karaktär kan medföra godkännande att understiga kassaflödesmålet för ett eller flera år samt avkastning på eget kapital över 11 procent. Sammantaget är det operativa kassaflödet fortsatt negativt för tredje året i rad, men ser man till en längre period är det ackumulerat positivt och vi har en plan för att nå målet. Vi når inte upp till avkastningsmålet som för 2021 uppgick till 6 procent samtidigt som vi har 60 procents soliditet.

Vi söker tillväxtmöjligheter inom hållbara energi- och kommunikationslösningar och verkar för att skapa regional samverkan och/eller strukturutveckling. Under 2021 har vi prövat ett par intressanta förvärv/strukturutvecklingsmöjligheter som vi dessvärre inte har kunnat landa. Jag är dock helt övertygad om att fler möjligheter dyker upp i framtiden så länge vi fortsätter den resa som vi påbörjat med att utveckla Dala Energi.
 

SVERIGE SKA VARA KLIMATNEUTRALA 2045
Det pågår flera paradigmskiften som påverkar oss inom energiområdet och digitalisering där den långsiktiga målsättningen är att Sverige skall vara klimatneutrala 2045. 

Omställningen sker genom flera teknikskiften och nya användningsområden, där ett väl utbyggt och fungerande elnät och fibernät är en förutsättning. Under 2021 påbörjade vi omladdningen för att möta framtidens utmaningar och möjligheter som säkerställer ett fortsatt framgångsrikt Dala Energi 2045.

Omladdningens största utmaning är kompetensförsörjning. I början av 2022 inledde vi en kraftig resursförstärkning av organisationen vilket är en fortsättning på den omladdning som påbörjades under 2021. För att detta ska lyckas satsar vi på organisation, medarbetare och tillväxt.

Jag vill särskilt tacka alla medarbetare och samarbetspartners för deras insatser under 2021, det är vi människor som gör att strategiska initiativ lyckas.

UTDELNINGEN
Styrelsen föreslår en utdelning för 2021 med 0,60 kr per aktie.

Vd:s kommentarer gällande utdelning

Verksamheterna elnät, fibernät och kraftproduktion genomför stora investeringar vilket medför att det operativa kassaflödet för verksamheterna under 2021 är fortsatt negativt. För framför allt elnät är stora investeringar planerade under kommande år. Samtidigt genererar delägandet i Dalakraft ett fortsatt bra kassaflöde. Omstruktureringen av värmeverksamheten och bildandet av Värmevärden Siljan generade ett bra kassaflöde i samband med transaktionen 2020, där eget kapital ökade. Delägandet i Värmevärden Siljan har under 2021 också genererat ett bra löpande kassaflöde.

Sammantaget redovisar koncernen ett resultat med ett operativt kassaflöde för 2021 som inte når upp till bolagets finansiella målsättning. Med ett osäkert läge i omvärlden och då vi fortfarande ser stora investeringsbehov i vårt elnät under kommande år, föreslår styrelsen en oförändrad utdelning som ligger i linje med intentionerna i utdelningspolicyn.

Motiveringen till detta är att balansräkningen stärktes efter omstruktureringen av värmeaffären som gjordes 2020 och att vi strävar efter att hålla en långsiktigt stabil utdelning.

Länk till bokslutskommuniké 2021