dala-energi-meny-fibernat-2400

Trädfällning

Forest bathing in sunlight on winters day

 

Ledningsanvisning

Dala Energi samarbetar med Geomatikk beträffande ledningsanvisning för fiber, el och värme. Behöver du ledningsanvisning anmäler du det i Ledningskollen (www.ledningskollen.se) i god tid innan grävarbetet skall påbörjas. Kartunderlag skickas normalt inom 3 dagar. Kom ihåg att kontrollera eventuella andra ledningar som kan finnas på din tomt, exempelvis teleledningar. För dig som saknar dator eller har andra frågor gällande ledningsanvisning går det även bra att ringa Geomatikk, tel 026-123 500.

Läs mer om säkerhet nära elektriska ledningar här. 

Behöver ni fysisk ledningsanvisning efter kartutskick skall även detta anmälas genom Ledningskollen. Vi behöver upp till 5 arbetsdagar innan vi kan lova att påbörja ledningsanvisning på plats, så var ute i så god tid som möjligt. Detta för att ha en god arbetsplanering för oss.

Ledningsvisning är kostnadsfri om du anmäler detta minst 5 arbetsdagar i förväg. I annat fall kommer kommer en avgift att tas ut. Denna avgift utgår också om man begär utsättning på samma sträcka ytterligare en gång. Vid ledningsvisning av en kunds egen anläggning faktureras faktisk kostnad. Gräns för kundens anläggning är vid första anslutningspunkt.

Vid vattenläckor eller andra akuta situationer utgår ingen avgift.

I vårt avtal med Geomatikk så ingår akuta kabelutsättningar, därför behöver du följa denna rutin när du gör akuta kabelutsättningar.

 1. Lägg ett ärende i ledningskollen.se
 2. Kontakta Geomatikk på 026-123 500 och informera om den akuta kabelutsättningen

Därefter kommer Geomatikk att utföra kabelutsättningen så snart det är möjligt. Den kommer även att dokumenteras i ledningskollen.se under det aktuella ärendet. Om du gräver av en kabel eller skadar en ledning kan du få betala reparationskostnaden själv.


Grävinstruktion nära elnät, fibernät och fjärrvärme:

Utsättningen omfattar alla dokumenterade kabelstråk inom den detaljerade plats för markarbete som överenskommits mellan dig som frågeställare (eller dennes representant) och utförare. Dessa anvisade kabelstråk anges även på karta som medföljer ärendet.

Om markarbeten skall utföras utanför område för vilken ledningsanvisning har beställts, så måste en ny begäran om ledningsanvisning göras i Ledningskollen.se

Om eventuella oklarheter kring aktuellt anvisningsområde kvarstår eller brister i utsättningen uppenbaras bör kundkontakt kontaktas innan markarbete påbörjas. Vid kontakt med Dala energi kan även aktuell ledningssträcka (gäller elledningar) tas ur drift innan grävning för att minimera risker vid grävning, detta sker mot särskild ersättning beroende på ledningssträcka och begäran måste utföras i god tid innan grävning (minst 5 dagar).

En utsättning är ej att betrakta som markägarens tillstånd att utföra markarbete.

Följande kulörer/ markeringsfärg gäller vid utsättning:

 • El/Gatubelysning: Gul, backup röd
 • FJV: Blå
 • Fiber: Grön, backup Orange

 

Oaktsamhet vid markarbete kan leda till kabelskador. För att förhindra detta gäller följande villkor:

 • Inmätt lägesinformation redovisas en lägesnoggrannhet på ≤0,5m
 • Säkerhetsavståndet vid markarbeten är minst 1 meter på vardera sidan om nätägares anläggning. Markarbeten närmare anläggningen får endast ske med handverktyg.
 • Kolla särskilt med din kommun vad som gäller innan grävning påbörjas.
 • Ersättningskrav kan resas om ovan nämnda villkor ej följts och det uppstår skada på kabel. Ansvaret gäller också skada förorsakad vid terrängens sättning efter att arbetet är utfört.

 

Om en skada mot förmodan uppstår så tänk på följande:

 • Kabel skall alltid betraktas som strömförande och kontakt skall anses livsfarlig!
 • Meddela alltid nätägaren om skada uppstår.
 • Om utsättning eller karta ej överensstämmer med verkligheten, ska nätägaren kontaktas/rådfrågas innan schakten återfylls.

 

old_pair